ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de " Verkoopvoorwaarden ") zijn van toepassing op elke aankoop gedaan door een internetgebruiker / natuurlijke persoon (hierna de "KLANT") op de website https://origin-ants .world (hierna de "SITE" ") van Origin Ants, de heer Julien Hendrickx,

Rue du Côla, 57 - 7973 Stambruges, België

Mobiele telefoon: +32 (0) 476 35 90 33

e-mail: julien@origin-ants.world

VA T nummer BE-0694.643.427 

 

BELANGRIJK
Elke bestelling die op de SITE wordt geplaatst, impliceert noodzakelijkerwijs de onvoorwaardelijke aanvaarding door de KLANT van deze verkoopvoorwaarden .

 

Artikel 1. Definities :  

De onderstaande termen hebben in deze Verkoopvoorwaarden de volgende betekenis:

 • "KLANT" : betekent de contractpartner van de VERKOPER, die garandeert dat de kwaliteit van de consument zoals gedefinieerd door de wet en de Belgische jurisprudentie . 
 • "LEVERING" : verwijst naar de eerste presentatie van de PRODUCTEN die door de KLANT zijn besteld op het leveringsadres dat tijdens de bestelling werd aangegeven. 
 • "PRODUCTEN" : verwijst naar alle producten die beschikbaar zijn op de SITE. 

 

Artikel 2. Onderwerp : 

Deze verkoopvoorwaarden regelen de verkoop door de VERKOPER aan zijn KLANTEN van de PRODUCTEN.
De KLANT is duidelijk geïnformeerd en erkent dat de SITE gericht is op consumenten en dat professionals contact moeten opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER om te profiteren van afzonderlijke contractuele voorwaarden.

Artikel 3. Aanvaarding van de verkoopvoorwaarden :  

De KLANT verbindt zich ertoe deze Verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen en ze te aanvaarden alvorens over te gaan tot betaling voor een bestelling van PRODUCTEN die op de SITE zijn geplaatst.
Naar deze verkoopvoorwaarden wordt verwezen in de voettekst van de SITE door middel van een link en moet worden geraadpleegd voordat de bestelling wordt geplaatst. De KLANT wordt verzocht de verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen .
De VERKOPER raadt de KLANT aan om de Verkoopvoorwaarden voor elke nieuwe bestelling te lezen, waarbij de laatste versie van genoemde Voorwaarden van toepassing is op elke nieuwe bestelling van PRODUCTEN.
Door op de eerste knop te klikken om de bestelling te plaatsen en vervolgens op de tweede om de bestelling te bevestigen, erkent de KLANT de verkoopvoorwaarden zonder beperking of voorwaarde te hebben gelezen, begrepen en aanvaard .

 

Artikel 4. Aankoop van producten op de site : 

Om een ​​PRODUCT te kunnen kopen, moet de KLANT minstens 18 jaar oud zijn en handelingsbekwaam zijn of, als hij minderjarig is, de instemming van zijn wettelijke vertegenwoordigers kunnen rechtvaardigen.
De KLANT zal worden gevraagd om informatie te verstrekken waarmee hij kan worden geïdentificeerd door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de SITE. Het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld om de bestelling van de KLANT door de VERKOPER te laten verwerken. De KLANT kan de status van zijn bestelling op de SITE controleren. Het volgen van LEVERINGEN kan, indien nodig, worden uitgevoerd met behulp van de online trackingtools van bepaalde vervoerders. De KLANT kan ook te allen tijde per e-mail contact opnemen met de verkoopafdeling van de VERKOPER op het adres julien@origin-ants.world om informatie te verkrijgen over de status van zijn bestelling. De informatie die de KLANT aan de VERKOPER verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, moet volledig, nauwkeurig en actueel zijn. De VERKOPER behoudt zich het recht voor om de KLANT te vragen om, met elk geschikt middel, zijn identiteit, zijn geschiktheid en de meegedeelde informatie te bevestigen.

 

Artikel 5. Bestellingen :  

5.1 Product kenmerken

De VERKOPER verbindt zich ertoe om de essentiële kenmerken van de PRODUCTEN (op de informatiefiches die beschikbaar zijn op de SITE) en de verplichte informatie die de KLANT moet ontvangen onder de toepasselijke wetgeving (in deze Verkoopvoorwaarden te presenteren .
De KLANT verbindt zich ertoe deze informatie zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling op de SITE te plaatsen.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de SITE, zijn alle PRODUCTEN die door de VERKOPER worden verkocht nieuw en voldoen aan de geldende Europese wetgeving en de normen die in België van toepassing zijn. De VERKOPER kan alleen een garantie bieden op de levenden als de klant op kosten van de klant een beroep doet op een gespecialiseerd transportbedrijf .

 

5.2. Bestelprocedure 

Bestellingen voor PRODUCTEN worden rechtstreeks op de SITE geplaatst. Om een ​​bestelling te plaatsen, moet de KLANT de onderstaande stappen volgen (houd er echter rekening mee dat de stappen, afhankelijk van de startpagina van de KLANT, enigszins kunnen afwijken).

5.2.1. Selectie van PRODUCTEN en aankoopopties

De KLANT moet het PRODUCT (en) van zijn keuze selecteren door op het betreffende PRODUCT (en) te klikken en de gewenste kenmerken en hoeveelheden te kiezen. Zodra het PRODUCT is geselecteerd, wordt het PRODUCT in het winkelmandje van de KLANT geplaatst. Deze laatste kan dan zoveel PRODUCTEN aan zijn winkelmandje toevoegen als hij wil.

5.2.2. Bestellingen

Zodra de PRODUCTEN zijn geselecteerd en in zijn winkelmandje zijn geplaatst, moet de KLANT op het winkelmandje klikken en controleren of de inhoud van zijn bestelling correct is. Indien de KLANT dit nog niet heeft gedaan, zal hij worden uitgenodigd om zich te legitimeren of zich in te schrijven.
Zodra de KLANT de inhoud van het winkelmandje heeft gevalideerd en geïdentificeerd / geregistreerd, wordt automatisch een online formulier ingevuld met een samenvatting van de prijs, toepasselijke belastingen en, indien van toepassing, de leveringskosten.
De KLANT wordt uitgenodigd om de inhoud van zijn bestelling te controleren (met inbegrip van de hoeveelheid, kenmerken en referenties van de bestelde PRODUCTEN, het factuuradres, de betaalmiddelen en de prijs) alvorens de inhoud ervan te valideren.
De KLANT kan dan overgaan tot betaling voor de PRODUCTEN door de instructies op de SITE te volgen en alle informatie te verstrekken die nodig is voor facturering en LEVERING van de PRODUCTEN. Met betrekking tot de PRODUCTEN waarvoor opties beschikbaar zijn, verschijnen deze specifieke referenties wanneer de juiste opties zijn geselecteerd. De geplaatste bestellingen moeten alle informatie bevatten die nodig is voor de juiste verwerking van de bestelling.
De KLANT moet ook de gekozen bezorgmethode selecteren.

5.2.3. Ontvangstbevestiging

Zodra alle hierboven beschreven stappen zijn voltooid, verschijnt er een pagina op de SITE om de ontvangst van de bestelling van de KLANT te bevestigen. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de bestelling wordt automatisch per e-mail naar de KLANT gestuurd, op voorwaarde dat het e-mailadres dat via het registratieformulier wordt meegedeeld correct is.
De VERKOPER verstuurt geen orderbevestiging per post of fax.

5.2.4. Facturering

Tijdens de bestelprocedure moet de KLANT de gegevens invoeren die nodig zijn voor de facturering (het teken (*) geeft de verplichte velden aan die moeten worden ingevuld om de bestelling van de KLANT door de VERKOPER te laten verwerken).
De KLANT moet in het bijzonder alle informatie met betrekking tot de AFLEVERING duidelijk aangeven, in het bijzonder het exacte AFLEVERadres, evenals elke mogelijke toegangscode tot het AFLEVERadres.
De KLANT moet dan het gekozen betaalmiddel specificeren.
Noch het bestelformulier dat de KLANT online opstelt, noch de ontvangstbevestiging van de bestelling die de VERKOPER per e-mail naar de KLANT stuurt, vormt een factuur. Ongeacht de gebruikte bestel- of betalingsmethode, de KLANT ontvangt het origineel van de factuur bij LEVERING van de PRODUCTEN, in de verpakking.

5.3. Datum van de bestelling

De datum van de bestelling is de datum waarop de VERKOPER de online ontvangst van de bestelling bevestigt. De deadlines die op de SITE zijn aangegeven, beginnen pas op deze datum te lopen.

5.4. Prijs

Voor alle PRODUCTEN vindt de KLANT op de SITE de weergegeven prijzen in euro's inclusief alle belastingen, evenals de toepasselijke leveringskosten (afhankelijk van het gewicht van het pakket, exclusief verpakking en geschenken, het LEVERINGSadres en de vervoerder of gekozen modus van vervoer).
De prijzen zijn met name inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw) tegen het tarief dat van kracht is op de datum van de bestelling. Elke wijziging van het toepasselijke tarief kan een invloed hebben op de prijs van de PRODUCTEN vanaf de datum van inwerkingtreding van het nieuwe tarief.
Het toepasselijke btw-tarief wordt uitgedrukt als een percentage van de waarde van het verkochte PRODUCT.
De prijzen van de leveranciers van VERKOPER zijn onderhevig aan wijzigingen. Bijgevolg kunnen de prijzen die op de SITE worden vermeld, veranderen. Ze kunnen ook worden gewijzigd in het geval van speciale aanbiedingen of verkopen.
De aangegeven prijzen zijn geldig, behoudens grove fouten. De toepasselijke prijs is die aangegeven op de SITE op de datum waarop de bestelling is geplaatst door de KLANT.

.5. Beschikbaarheid van PRODUCTEN

De onbeschikbaarheid van een PRODUCT wordt in principe aangegeven op de pagina van het betreffende PRODUCT. KLANTEN kunnen ook door de VERKOPER worden geïnformeerd over het opnieuw bevoorraden van een PRODUCT.
In elk geval, als de onbeschikbaarheid niet werd aangegeven op het moment van de bestelling, verbindt de VERKOPER zich ertoe om de KLANT onmiddellijk op de hoogte te brengen als het PRODUCT niet beschikbaar is.
De VERKOPER kan, op verzoek van de KLANT:
Ofwel aanbieden om alle PRODUCTEN tegelijkertijd te verzenden zodra de PRODUCTEN die niet op voorraad zijn weer beschikbaar zijn,
Of overgaan tot een gedeeltelijke verzending van de PRODUCTEN die aanvankelijk beschikbaar waren, verzending van de rest van de bestelling wanneer de andere PRODUCTEN beschikbaar zijn, onder voorbehoud van duidelijke informatie over de extra transportkosten die kunnen worden gemaakt,
Ofwel een alternatief PRODUCT aanbieden van gelijkwaardige kwaliteit en prijs, aanvaard door de klant.
Als de KLANT beslist om zijn bestelling voor niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal hij uiterlijk binnen dertig (30) dagen na betaling een terugbetaling krijgen van alle bedragen die voor niet-beschikbare PRODUCTEN zijn betaald.

Artikel 6. Herroepingsrecht : 

De modaliteiten van het herroepingsrecht worden beschreven in de sectie "Procedures voor het uitoefenen van het herroepingsrecht", hieronder beschikbaar .

 

Artikel 7. Betaling : 

7.1. Betaalmiddelen

De KLANT kan zijn PRODUCTEN online op de SITE betalen volgens de middelen die door de VERKOPER worden aangeboden.
De KLANT garandeert de VERKOPER dat hij over alle benodigde machtigingen beschikt om het gekozen betaalmiddel te gebruiken.
De VERKOPER zal alle nodige maatregelen nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de gegevens die online worden verzonden als onderdeel van de online betaling op de SITE.

 

7.2. Betaaldatum
In het geval van een eenmalige betaling per creditcard, wordt de rekening van de KLANT gedebiteerd van de PRODUCTEN die op de SITE worden doorgegeven.
In geval van gedeeltelijke LEVERING, zal het totale bedrag op zijn vroegst bij verzending van het eerste pakket van de rekening van de KLANT worden afgeschreven. Indien de KLANT beslist om zijn bestelling voor niet-beschikbare PRODUCTEN te annuleren, zal de terugbetaling gebeuren in overeenstemming met de laatste paragraaf van artikel 5.5 van deze Verkoopvoorwaarden .

 

7.3. Vertraging of weigering van betaling

Als de bank weigert een kaart of een ander betaalmiddel te debiteren, moet de KLANT contact opnemen met de klantenservice van de VERKOPER om de bestelling met een ander geldig betaalmiddel te betalen.
In het geval dat, om welke reden dan ook, verzet, weigering of andere, de overdracht van de geldstroom verschuldigd door de KLANT onmogelijk blijkt te zijn, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de verkoop automatisch beëindigd.

 

Artikel 8. Bewijs en archivering : 

Elk contract afgesloten met de KLANT dat overeenkomt met een bestelling voor een bedrag hoger dan 120 euro inclusief belasting, zal door de VERKOPER worden gearchiveerd voor een periode van tien (10) jaar.
De VERKOPER stemt ermee in om deze informatie te archiveren om de transacties te volgen en op verzoek van de KLANT een kopie van het contract te produceren.
In geval van betwisting zal de VERKOPER kunnen bewijzen dat zijn elektronische volgsysteem betrouwbaar is en dat het de integriteit van de transactie garandeert.

Artikel 9. Eigendomsoverdracht :  

De VERKOPER blijft de eigenaar van de geleverde PRODUCTEN tot hun volledige betaling door de KLANT.
De bovenstaande bepalingen vormen geen beletsel voor de overdracht aan de KLANT, op het moment van ontvangst door hem of door een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, van het risico van verlies of beschadiging van de PRODUCTEN die onder het voorbehoud vallen. evenals het risico van schade die ze kunnen veroorzaken.

 

Artikel 10. Levering : 

De methoden van LEVERING van PRODUCTEN worden beschreven in het "leveringsbeleid" hieronder.

 

Artikel 11. Verpakking : 

De PRODUCTEN worden verpakt in overeenstemming met de geldende transportnormen om een ​​maximale bescherming van de PRODUCTEN te garanderen tijdens de LEVERING. KLANTEN verbinden zich ertoe dezelfde normen na te leven wanneer ze PRODUCTEN retourneren onder de voorwaarden uiteengezet in Bijlage 1 - modaliteiten voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

Artikel 12. Garanties : 

12.1. Garantie van conformiteit

Artikel L.211-4 van de consumentenwet : “ De verkoper is verplicht om goederen te leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Het reageert ook op elk gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, montage-instructies of installatie wanneer dit hem door het contract is opgelegd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. ​ - de kwaliteiten presenteren die een koper legitiem mag verwachten gezien de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering; 2 ° Of de kenmerken hebben die in onderling overleg tussen de partijen zijn bepaald of geschikt zijn voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gevraagd, onder de aandacht van de verkoper worden gebracht en die deze heeft aanvaard.   
 

De VERKOPER is verplicht om een ​​conform PRODUCT te leveren, dat wil zeggen geschikt voor het verwachte gebruik van een soortgelijk goed en in overeenstemming met de beschrijving op de SITE. Deze conformiteit veronderstelt ook dat het PRODUCT de kwaliteiten heeft die een koper legitiem kan verwachten gezien de openbare verklaringen van de VERKOPER, ook in advertenties en op de etikettering.
In deze context zal de VERKOPER waarschijnlijk reageren op een gebrek aan conformiteit. het tijdstip van levering en elk gebrek aan overeenstemming als gevolg van de verpakking, de montage-instructies of de installatie wanneer deze hem in rekening is gebracht of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.
De actie als gevolg van het gebrek aan overeenstemming vervalt twee (2) jaar na levering van het PRODUCT.
In het geval van een gebrek aan overeenstemming, kan de KLANT, naar zijn keuze, de vervanging of herstelling van het PRODUCT vragen. Als de kosten van de keuze van de KLANT echter duidelijk onevenredig zijn ten opzichte van de andere mogelijke optie, rekening houdend met de waarde van het PRODUCT of het belang van het defect, kan de VERKOPER overgaan tot terugbetaling zonder de gekozen optie te volgen. de klant.
In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk zou zijn, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te sturen en in ruil voor de teruggave van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres : Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - België. Ten slotte is de KLANT vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming van het PRODUCT gedurende de zes (6) maanden na levering van de goederen. Er wordt gespecificeerd dat deze wettelijke garantie van overeenstemming van toepassing is onafhankelijk van de commerciële garantie die, indien van toepassing, op de PRODUCTEN wordt verleend. 

 

12.2. Garantie voor verborgen gebreken

De VERKOPER is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken in het verkochte PRODUCT die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bedoeld is, of die dit gebruik zo sterk verminderen dat de KLANT het niet zou hebben verworven of niet zou hebben gegeven. dan een lagere prijs, als hij ze had gekend.
Door deze garantie kan de KLANT die het bestaan ​​van een verborgen gebrek kan aantonen, kiezen tussen de terugbetaling van de prijs van het PRODUCT als het wordt teruggestuurd en de terugbetaling van een deel van de prijs als het PRODUCT niet wordt teruggestuurd.
In het geval dat vervanging of reparatie onmogelijk zou zijn, verbindt de VERKOPER zich ertoe de prijs van het PRODUCT binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde PRODUCT terug te sturen en in ruil voor de teruggave van het PRODUCT door de KLANT naar het volgende adres : Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - België De actie die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de KLANT binnen twee (2) jaar na de ontdekking van het gebrek worden ingesteld.

Artikel 13. Aansprakelijkheid : 

De verantwoordelijkheid van de VERKOPER kan in geen geval worden aangegaan in geval van niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van de contractuele verplichtingen die aan de KLANT kunnen worden toegerekend, in het bijzonder bij het invoeren van zijn bestelling.
De VERKOPER kan niet verantwoordelijk worden gehouden, of worden geacht te hebben gefaald in de huidige voorwaarden, voor enige vertraging of niet-uitvoering, wanneer de oorzaak van de vertraging of niet-uitvoering verband houdt met een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie. Van de hoven en rechtbanken van Bergen .
Er wordt ook gespecificeerd dat de VERKOPER geen controle heeft over de websites die direct of indirect aan de SITE zijn gekoppeld. Bijgevolg sluit het alle aansprakelijkheid uit voor de daarin gepubliceerde informatie. Links naar websites van derden worden alleen ter informatie aangeboden en er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot de inhoud ervan.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens : 

Zie https://www.origin-ants.world/nl/content/7-privacybeleid

 

Artikel 15. Klachten : 

De VERKOPER bezorgt de KLANT een "Klantentelefoondienst" op het volgende nummer: +32 (0) 476 35 90 33. Elke schriftelijke klacht van de KLANT moet naar het volgende adres worden gestuurd: Origin-Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges België.

Artikel 16. Intellectuele eigendom : 

Alle visuele en geluidselementen van de SITE, inclusief de onderliggende technologie die wordt gebruikt, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en / of octrooirecht.
Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van de VERKOPER en / of de webontwikkelaar AAA-Etac.com De foto's zijn niet contractueel.

Artikel 17. Geldigheid van de verkoopvoorwaarden :  

Elke wijziging van de geldende wet- of regelgeving, of elke beslissing van een bevoegde rechtbank die een of meer clausules van deze verkoopvoorwaarden ongeldig maakt, kan de geldigheid van deze verkoopvoorwaarden niet aantasten Een dergelijke wijziging of beslissing machtigt KLANTEN op geen enkele manier om deze verkoopvoorwaarden te negeren .
Alle voorwaarden die hierin niet uitdrukkelijk worden behandeld, zullen worden beheerst in overeenstemming met de praktijk van de detailhandel voor bedrijven met hoofdkantoor in België.

Artikel 18. Wijziging van de verkoopvoorwaarden : 

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die online op de SITE worden gedaan, zolang de SITE online beschikbaar is.
De verkoopvoorwaarden zijn nauwkeurig gedateerd en kunnen op elk moment door de VERKOPER worden gewijzigd en bijgewerkt. De toepasselijke verkoopvoorwaarden zijn deze die van kracht waren op het moment van de bestelling.
Wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op reeds gekochte PRODUCTEN.

Artikel 19. Jurisdictie en toepasselijk recht : 

Deze Verkoopvoorwaarden en de relaties tussen de KLANT en de VERKOPER worden beheerst door het Belgische recht.
In geval van betwisting zijn de rechtbanken ELGES bevoegd.
Voordat er echter een beroep wordt gedaan op de scheidsrechter of de staatsrechter, zal voorrang worden gegeven aan onderhandelingen in een geest van loyaliteit en goede trouw met het oog op het bereiken van een minnelijke schikking wanneer zich een conflict voordoet met betrekking tot dit contract, inclusief met betrekking tot het Geldigheid.
De partij die het onderhandelingsproces wil uitvoeren , moet de andere partij per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte brengen van de elementen van het conflict. Indien partijen na verloop van een termijn van vijftien (15) dagen niet tot overeenstemming komen, zal het geschil worden voorgelegd aan de hieronder aangewezen bevoegde rechter.
Gedurende het onderhandelingsproces en tot het einde ervan zien de partijen af ​​van juridische stappen tegen elkaar en voor het conflict waarover wordt onderhandeld. Bij uitzondering zijn de partijen bevoegd om zich tot de rechtbank in kort geding te wenden of op verzoek om uitspraak van een beschikking te verzoeken. Een eventuele vordering bij de voorzieningenrechter of het voeren van een procedure op verzoek brengt voor de partijen geen afstand van de minnelijke schikkingsclausule mee, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

MODALITEITEN VOOR HET UITOEFENEN VAN HET HERROEPINGSRECHT

Beginsel van herroeping
De KLANT heeft in principe het recht om het PRODUCT zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping te retourneren of terug te sturen naar de VERKOPER of een door deze laatste aangewezen persoon. , tenzij de VERKOPER aanbiedt het PRODUCT zelf af te halen.

 

Ontvangst van de levenden ( mieren, levend voer voor mieren )

"Verbruiksgoederen" zoals voedsel, levende dieren en bederfelijke producten zijn uitgesloten van de garantie.

De foto's van de levenden zijn niet contractueel, behalve in specifieke gevallen.

De VERKOPER kan alleen een garantie bieden op de levenden als de klant op kosten van de klant een beroep doet op een gespecialiseerd transportbedrijf .
De ontvanger wordt gevraagd om de uiterlijke staat van de pakketten bij ontvangst te controleren, in aanwezigheid van de vervoerder. Voor levende of geconserveerde biologische materialen moet de inhoud van de verpakking onmiddellijk worden gecontroleerd in aanwezigheid van de vervoerder.
Elke anomalie die bij de levering wordt opgemerkt (beschadigd of ontbrekend pakket, breuk, beschadiging, enz.), Moet aanleiding geven tot een handgeschreven vermelding op de leveringsbon, nauwkeurige en ondertekende reserveringen, ten laatste bevestigd per aangetekende brief gericht aan de vervoerder. binnen 72 uur na levering. Een kopie van deze brief moet ook binnen dezelfde termijnen worden gestuurd naar Origin-Ants, Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, België info@origin-ants.com . Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger om de gebruikelijke reserveringen binnen 48 uur bij de vervoerder te maken. Volgens de voorwaarden van de verkoopvoorwaarden van transportverzekeringen blijft de uitrusting slechts verzekerd voor een periode van maximaal 15 dagen na kennisgeving van aankomst die door de vervoerder aan de ontvanger is verzonden. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om tijdens deze periode in- en uitklaring uit te voeren. Verder zijn de materialen niet meer verzekerd en kan er geen vergoeding plaatsvinden, met name bij breuk, vermissing of beschadiging. In geval van beschadiging of vermissing zijn mondelinge voorbehouden, zelfs schriftelijk bevestigd, evenals de vermelding " onder voorbehoud van uitpakken " zonder wettelijke waarde.    

Het is ESSENTIEEL om de volgende twee bewerkingen achtereenvolgens uit te voeren:

1) Schrijf de SPECIFIEKE RESERVERINGEN op het losdocument in aanwezigheid van de bezorger.

2) Stuur ons foto's van het (de) beschadigde product (en) naar het e- mailadres info@origin-ants.com

Het recht op retourzending kan niet worden uitgeoefend voor gepersonaliseerde of op bestelling gemaakte artikelen volgens de specificaties van de klant (bv. Op maat gemaakt terra rium), tenzij de reden voor de retourzending is gebaseerd op een fout van onze kant of een defect bij de klant. . 'artikel. Op grond van artikel L. 121-20-2 3 van de consumentenwet kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor bestellingen van levende dieren en bederfelijke producten.


Herroepingstermijn
De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, het PRODUCT fysiek in bezit krijgt.
In het geval dat de KLANT meerdere PRODUCTEN heeft besteld via een enkele bestelling die aanleiding geeft tot verschillende LEVERINGEN (of in het geval van een bestelling van een enkel PRODUCT geleverd in verschillende batches), zal de herroepingstermijn veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de KLANT, of een derde partij anders dan de vervoerder en aangewezen door de KLANT, het laatst geleverde PRODUCT fysiek in bezit neemt.

Kennisgeving van het herroepingsrecht
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de KLANT zijn beslissing tot herroeping van dit contract door middel van een ondubbelzinnige verklaring meedelen aan: Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, België OF info @ origin-ants.com Om de herroepingstermijn te respecteren, moet de KLANT zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Gevolgen van herroeping In geval van herroeping bij de KLANT, verbindt de VERKOPER zich ertoe om alle betaalde bedragen terug te betalen, inclusief leveringskosten zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop de VERKOPER op de hoogte is gebracht. van de wens van de KLANT om zich terug te trekken. De VERKOPER zal overgaan tot terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat de KLANT heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij de KLANT uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander middel, in elk geval zal deze terugbetaling geen kosten met zich meebrengen. . De VERKOPER kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de goederen of tot de KLANT het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd, waarbij de gekozen datum die van de eerste van deze feiten is. Retourvoorwaarden De KLANT moet, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing om dit contract te herroepen, de goederen terugsturen naar Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, België. Deze termijn wordt geacht te zijn gehaald als de KLANT de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Retourkosten De KLANT moet de directe kosten van het retourneren van de goederen dragen. Staat van het geretourneerde artikel Het PRODUCT moet worden geretourneerd volgens de instructies van de VERKOPER en moet in het bijzonder alle geleverde accessoires bevatten. De verantwoordelijkheid van de KLANT is alleen aangegaan met betrekking tot de waardevermindering van het goed als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de juiste werking van dit PRODUCT vast te stellen. Met andere woorden, de KLANT heeft de mogelijkheid om het PRODUCT te testen, maar zijn verantwoordelijkheid kan worden aangesproken als hij andere manipulaties uitvoert dan noodzakelijk. Uitsluitingen herroepingsrecht Het herroepingsrecht is uitgesloten in de volgende gevallen: 

 • Levering van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
 • Levering van goederen volgens specificaties van de KLANT of duidelijk gepersonaliseerd
 • Levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen
 • Ter beschikking stellen van verzegelde audio- of video-opnamen of software waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 • Krant, tijdschrift, tijdschrift (behalve abonnementscontract)
 • Verstrekking van accommodatiediensten anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering of diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien het aanbod voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering
 • Levering van goederen die door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn vermengd
 • Leveringen van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na LEVERING door de KLANT zijn verbroken
 • De levering van alcoholische dranken waarvan de prijs werd overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhangt van schommelingen op de markt buiten de controle van de verkoper
 • Levering van niet-geleverde digitale inhoud gedematerialiseerd als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, die tevens heeft erkend hiermee zijn herroepingsrecht te verliezen.
 • Contracten gesloten tijdens een openbare veiling
 • "Consumeerbare" producten zoals voedsel, levende dieren, koralen, planten, algen, ongewervelde dieren, vissen en bederfelijke producten zijn uitgesloten van de garantie.

 

LEVERINGSBELEID

Afleverzone
De PRODUCTEN worden verzonden naar het afleveradres (sen) die de KLANT tijdens het bestelproces heeft aangegeven.

De woonkamer: dieren en bederfelijke goederen kunnen afzendend worden ed dat het grondgebied in Europa De VERKOPER kan alleen een garantie bieden op de levenden als de klant op kosten van de klant een beroep doet op een gespecialiseerd transportbedrijf .


Time verzendkosten
keer om een bestelling voor te bereiden en de afgifte van de factuur voor de verzending van producten in voorraad zijn vermeld op de site. Deze termijnen zijn exclusief weekends of feestdagen.
Er wordt automatisch een elektronisch bericht naar de KLANT gestuurd wanneer de PRODUCTEN worden verzonden, op voorwaarde dat het e-mailadres dat op het registratieformulier wordt vermeld, correct is.

Levertijden & kosten
Tijdens het bestelproces geeft de VERKOPER aan de KLANT de mogelijke levertijden en formules voor de gekochte PRODUCTEN aan.
Verzendkosten worden berekend op basis van de bezorgmethode. Het bedrag van deze kosten is voor rekening van de KLANT naast de prijs van de gekochte PRODUCTEN.
Details van levertijden en kosten worden gedetailleerd op de SITE.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Het pakket wordt tegen ondertekening bij de KLANT afgeleverd.
Bij afwezigheid wordt een visitekaartje achtergelaten bij de KLANT, zodat hij zijn pakket kan afhalen in zijn postkantoor of een andere mogelijke bewaarder .

LEVERING Problemen
De KLANT wordt op de hoogte gebracht van de ingestelde leverdatum wanneer hij de vervoerder kiest, aan het einde van de online bestelprocedure, alvorens de bestelling te bevestigen.
Er wordt gespecificeerd dat leveringen plaatsvinden binnen maximaal dertig (30) dagen. Bij verzuim moet de Klant de VERKOPER inlichten om binnen een redelijke termijn te leveren en in geval van niet levering binnen deze termijn kan hij het contract beëindigen.
De VERKOPER vergoedt, zonder onnodige vertraging vanaf de ontvangst van de opzeggingsbrief, aan de KLANT het totale bedrag dat voor de PRODUCTEN is betaald, inclusief belastingen en leveringskosten.
De VERKOPER is verantwoordelijk totdat het PRODUCT is afgeleverd bij de KLANT. Er wordt aan herinnerd dat de KLANT een periode van drie (3) dagen heeft om de vervoerder op de hoogte te stellen van elke schade of gedeeltelijk verlies die tijdens de levering is vastgesteld.