ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING

Dessa allmänna försäljningsvillkor (hädanefter " försäljningsvillkoren ") gäller för köp som görs av en Internetanvändare / fysisk person (hädanefter "KUNDEN") på webbplatsen https: // origin-ants .world (hädanefter " WEBBPLATSEN " ") från Origin Ants, Mr. Julien Hendrickx,

Rue du Côla, 57 - 7973 Stambruges, Belgien

Mobiltelefon: +32 (0) 476 35 90 33

e-mail: julien@origin-ants.world

VA T-nummer BE-0694.643.427 

 

VIKTIGT
Alla beställning på SITE innebär nödvändigtvis ovillkorliga acceptans av kunden av dessa villkor för försäljning.

 

Artikel 1. Definitioner :  

Termerna som används nedan har, i dessa försäljningsvillkor , följande betydelse:

 • "KUND" : avtalsparten till SÄLJAREN, som garanterar att kvaliteten på konsumenten enligt definitionen i lagen och rättspraxis belgisk . 
 • "LEVERANS" : den första presentationen av de PRODUKTER som beställts av KUNDEN vid leveransadressen som anges under beställningen. 
 • "PRODUKTER" : avser alla produkter som är tillgängliga på WEBBPLATSEN. 

 

Artikel 2. Ämne : 

Dessa försäljningsvillkor reglerar SÄLJARENS försäljning till sina KUNDER av PRODUKTERNA.
KUNDEN är tydligt informerad och erkänner att WEBBPLATSEN riktar sig till konsumenter och att yrkesverksamma måste kontakta SÄLJARENS försäljningsavdelning för att dra nytta av separata avtalsvillkor.

Artikel 3. Godkännande av försäljningsvillkoren :  

KUNDEN åtar sig att noggrant läsa dessa försäljningsvillkor och acceptera dem innan betalning för en beställning för PRODUKTER som placeras på WEBBPLATSEN.
Dessa försäljningsvillkor hänvisas till sidfoten på WEBBPLATSEN med hjälp av en länk och måste konsulteras innan du gör en beställning. KUNDEN uppmanas att noggrant läsa försäljningsvillkoren .
SÄLJAREN rekommenderar KUNDEN att läsa försäljningsvillkoren för varje ny beställning, den senaste versionen av dessa villkor gäller för alla nya beställningar av PRODUKTER.
Genom att klicka på den första knappen för att placera ordern och sedan på den andra för att bekräfta nämnda order, bekräftar KUNDEN att ha läst, förstått och accepterat försäljningsvillkoren utan begränsning eller villkor.

 

Artikel 4. Inköp av produkter på webbplatsen : 

För att kunna köpa en PRODUKT måste KUNDEN vara minst 18 år och ha den rättsliga förmågan eller, om han är minderårig, kunna motivera samtycket från sina juridiska ombud.
KUNDEN kommer att uppmanas att tillhandahålla information som gör det möjligt för honom att identifieras genom att fylla i formuläret som finns tillgängligt på WEBBPLATSEN. Tecknet (*) anger de obligatoriska fälten som måste fyllas i för att kundens beställning ska kunna behandlas av SÄLJAREN. KUNDEN kan kontrollera status för sin beställning på WEBBPLATSEN. Spårningen av LEVERANS kan, om det behövs, utföras med hjälp av online-spårningsverktyg för vissa operatörer. KUNDEN kan när som helst kontakta SÄLJARENS försäljningsavdelning via e-post, på adressen julien@origin-ants.world för att få information om status för sin beställning. Den information som KUNDEN tillhandahåller SÄLJAREN vid beställningen måste vara fullständig, korrekt och uppdaterad. SÄLJAREN förbehåller sig rätten att be KUNDEN att bekräfta, på lämpligt sätt, hans identitet, hans behörighet och den information som kommunicerats.

 

Artikel 5. Beställningar :  

5.1 Produktegenskaper

SÄLJARE åtar sig att presentera de väsentliga egenskaperna hos PRODUKTERNA (på informationsblad som finns på WEBBPLATSEN) och den obligatoriska information som KUNDEN måste få enligt tillämplig lag (i dessa försäljningsvillkor ).
KUNDEN åtar sig att läsa denna information noggrant innan han gör en beställning på WEBBPLATSEN.
Såvida inte annat uttryckligen anges på WEBBPLATSEN är alla PRODUKTER som säljs av SÄLJAREN nya och överensstämmer med gällande europeisk lagstiftning och gällande standarder i Belgien. SÄLJAREN kan endast erbjuda en levnadsgaranti om kunden ringer till ett specialiserat transportföretag på kundens bekostnad.

 

5.2. Beställningsförfarande 

Beställningar för PRODUKTER görs direkt på WEBBPLATSEN. För att göra en beställning måste KUNDEN följa stegen som beskrivs nedan (observera dock att beroende på KUNDENS startsida kan stegen skilja sig något).

5.2.1. Val av PRODUKTER och köpoptioner

KUNDEN måste välja den eller de PRODUKTER han / hon väljer genom att klicka på den / de berörda PRODUKTERna och välja önskade egenskaper och kvantiteter. När PRODUKTEN har valts placeras PRODUKTEN i KUNDENS korg. Den senare kan sedan lägga till så många PRODUKTER i sin korg som han vill.

5.2.2. Order

När PRODUKTERNA har valts och placerats i hans korg måste KUNDEN klicka på korgen och kontrollera att innehållet i hans beställning är korrekt. Om KUNDEN ännu inte har gjort det kommer han att uppmanas att identifiera sig eller att registrera sig.
När KUNDEN har validerat innehållet i korgen och identifierat / registrerat fylls ett onlineformulär automatiskt i och sammanfattar pris, tillämpliga skatter och, om tillämpligt, leveranskostnader.
KUNDEN uppmanas att kontrollera innehållet i sin beställning (inklusive kvantitet, egenskaper och referenser för de beställda PRODUKTER, faktureringsadress, betalningsmedel och pris) innan valideringen av dess innehåll.
KUNDEN kan sedan fortsätta att betala för PRODUKTERNA genom att följa instruktionerna på WEBBPLATSEN och tillhandahålla all information som krävs för fakturering och LEVERANS av PRODUKTERNA. När det gäller de PRODUKTER för vilka alternativ finns tillgängliga, visas dessa specifika referenser när rätt alternativ har valts. Beställningar måste innehålla all information som är nödvändig för korrekt behandling av beställningen.
KUNDEN måste också välja vald leveransmetod.

5.2.3. Mottagningsbevis

När alla stegen som beskrivs ovan är slutförda, visas en sida på WEBBPLATSEN för att bekräfta mottagandet av kundens order. En kopia av bekräftelsen på mottagandet av beställningen skickas automatiskt till KUNDEN via e-post, förutsatt att den e-postadress som meddelas via registreringsformuläret är korrekt.
SÄLJAREN skickar ingen orderbekräftelse per post eller fax.

5.2.4. Fakturering

Under beställningsproceduren måste KUNDEN ange den information som är nödvändig för fakturering (tecknet (*) anger de obligatoriska fälten som måste fyllas i för att KUNDENS beställning ska behandlas av SÄLJARE).
KUNDEN måste särskilt tydligt ange all information som rör LEVERANS, särskilt den exakta LEVERANS-adressen, samt eventuell åtkomstkod till LEVERANS-adressen.
KUNDEN måste sedan ange det valda betalningsmedlet.
Varken det beställningsformulär som KUNDEN upprättar online eller bekräftelsen på mottagandet av beställningen som SÄLJAREN skickar till KUNDEN via e-post utgör en faktura. Oavsett vilken beställnings- eller betalningsmetod som används, kommer KUNDEN att få originalet av fakturan vid LEVERANS av PRODUKTER, inuti paketet.

5.3. Orderdatum

Datumet för beställningen är det datum då SÄLJAREN bekräftar online-mottagandet av beställningen. De tidsfrister som anges på WEBBPLATSEN börjar inte löpa förrän detta datum.

5.4. Pris

För alla PRODUKTER hittar KUNDEN priserna som visas i euro på WEBBPLATSEN inklusive alla skatter inklusive tillämpliga leveranskostnader (beroende på paketets vikt, exklusive förpackning och gåvor, LEVERANSadress och transportör eller valt läge transport).
I priserna ingår i synnerhet mervärdesskatt (mervärdesskatt) till den skattesats som gällde på orderdatumet. Varje ändring av tillämplig kurs kan påverka priset på PRODUKTER från och med den dag då den nya kursen träder i kraft.
Tillämplig momssats uttrycks i procent av värdet på den sålda PRODUKTEN.
Priserna på SÄLJARENS leverantörer kan komma att ändras. Följaktligen kan de priser som anges på WEBBPLATSEN förändras. De kan också modifieras vid specialerbjudanden eller försäljning.
De angivna priserna är giltiga, förutom bruttofel. Det tillämpliga priset är det som anges på WEBBPLATSEN på det datum då KUNDEN gör beställningen.

.5. PRODUKTS tillgänglighet

Otillgängligheten av en PRODUKT anges i princip på sidan för den berörda PRODUKTEN. KUNDER kan också informeras om SÄLJAREN om att lagra en PRODUKT.
I vilket fall som helst, om otillgängligheten inte angavs vid beställningstillfället, åtar sig SÄLJAREN att informera KUNDEN utan dröjsmål om PRODUKTEN inte är tillgänglig.
SÄLJAREN kan, på begäran av KUNDEN:
Antingen erbjuda att leverera alla PRODUKTER samtidigt så snart PRODUKTERNA är i lager igen,
Eller gå vidare med en partiell leverans av de PRODUKTER som är tillgängliga från början, sedan leverans av resten av beställningen när andra PRODUKTER är tillgängliga, med förbehåll för tydlig information om de extra transportkostnader som kan uppstå,
Antingen erbjud en alternativ PRODUKT med motsvarande kvalitet och pris, accepterad av kunden.
Om KUNDEN beslutar att annullera sin beställning för otillgängliga PRODUKTER, kommer han att få en återbetalning av alla belopp som betalats för otillgängliga PRODUKTER senast trettio (30) dagar efter betalningen.

Artikel 6. Ångerrätt : 

Villkoren för ångerrätten anges i avsnittet "Procedurer för att utöva ångerrätten", som finns nedan .

 

Artikel 7. Betalning : 

7.1. Betalningssätt

KUNDEN kan betala för sina PRODUKTER online på WEBBPLATSEN enligt de medel som SÄLJAREN erbjuder.
KUNDEN garanterar SÄLJAREN att han innehar alla behörigheter som krävs för att använda det valda betalningsmedlet.
SÄLJAREN kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten och sekretessen för de uppgifter som överförs online som en del av onlinebetalningen på WEBBPLATSEN.

 

7.2. Betalningsdatum
I händelse av en enskild betalning med kreditkort debiteras KLIENTENS konto från de PRODUKTER som skickats på WEBBPLATSEN.
I händelse av delvis LEVERANS kommer det totala beloppet att debiteras från kundens konto tidigast när det första paketet skickas. Om KUNDEN beslutar att annullera sin beställning av otillgängliga PRODUKTER kommer återbetalningen att ske i enlighet med sista stycket i artikel 5.5 i dessa försäljningsvillkor .

 

7.3. Fördröjning eller vägran av betalning

Om banken vägrar att debitera ett kort eller annat betalningsmedel måste KUNDEN kontakta SÄLJARENS kundtjänst för att betala för beställningen med något annat giltigt betalningsmedel.
I händelse av att oavsett anledning, motstånd, vägran eller annat, överföringen av det flöde av pengar som kunden visar är omöjligt, kommer ordern att annulleras och försäljningen avslutas automatiskt.

 

Artikel 8. Bevis och arkivering : 

Alla avtal som slutits med KUNDEN som motsvarar en beställning på ett belopp överstigande 120 euro inklusive skatt arkiveras av SÄLJAREN under en period av tio (10) år.
SÄLJAREN samtycker till att arkivera denna information för att övervaka transaktioner och producera en kopia av kontraktet på KUNDENS begäran.
I händelse av tvist kommer SÄLJARE att kunna bevisa att dess elektroniska spårningssystem är tillförlitligt och att det garanterar transaktionens integritet.

Artikel 9. Ägaröverföring :  

SÄLJAREN förblir ägare av de LEVERERADE PRODUKTERNA tills deras fullständiga betalning av KUNDEN.
Ovanstående bestämmelser utesluter inte överföringen till KUNDEN vid mottagandet av honom, eller av en tredje part som utsetts av honom utom transportören, av risken för förlust eller skada på de PRODUKTER som omfattas av bokningen. samt risken för skador som de kan orsaka.

 

Artikel 10. Leverans : 

Metoderna för LEVERANS av PRODUKTER anges i "leveranspolicy" nedan.

 

Artikel 11. Förpackning : 

PRODUKTERNA kommer att förpackas i enlighet med gällande transportstandarder för att garantera maximalt skydd för PRODUKTERNA under LEVERANS. KUNDER åtar sig att följa samma standarder när de returnerar PRODUKTER enligt villkoren i bilaga 1 - villkor för att utöva ångerrätten.

Artikel 12. Garantier : 

12.1. Garanti för överensstämmelse

Artikel L.211-4 i konsumentkoden : ” Säljaren är skyldig att leverera varor i enlighet med avtalet och är ansvarig för eventuell bristande överensstämmelse vid leveranstidpunkten. Det svarar också på bristande överensstämmelse som följer av förpackningen, monteringsanvisningen eller installationen när detta har debiterats den genom avtalet eller har utförts under dess ansvar. » Artikel L.211-5 i konsumentkoden : För att uppfylla avtalet måste varan: 1 ° vara lämplig för användning som vanligtvis förväntas av en liknande vara och i förekommande fall: - motsvara beskrivningen från säljaren och ha de kvaliteter som den senare presenterade för köparen i form av ett prov eller en modell; - presentera de kvaliteter som en köpare legitimt kan förvänta sig med tanke på de offentliga uttalanden som säljaren, producenten eller dennes representant har gjort, särskilt i reklam eller märkning; 2 ° Eller har de egenskaper som definieras genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna eller lämpliga för varje speciellt bruk som köparen efterfrågat, som säljaren har fått kännedom om och som den senare har accepterat.   
  

SÄLJAREN är skyldig att leverera en kompatibel PRODUKT, det vill säga lämplig för förväntad användning av en liknande vara och motsvarar beskrivningen på WEBBPLATSEN. Denna överensstämmelse förutsätter också att produkten har de egenskaper som en köpare legitimt kan förvänta med tanke på de offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, även i reklam och märkning
I detta sammanhang är säljaren benägna att svara på bristande överensstämmelse. Föreligger vid leveranstid och eventuell bristande överensstämmelse till följd av förpackningen, monteringsanvisningen eller installationen när den har laddats till den eller har utförts under dess ansvar.
Åtgärden till följd av bristande överensstämmelse förfaller två (2) år efter leverans av PRODUKTEN.
I händelse av bristande överensstämmelse kan KUNDEN begära utbyte eller reparation av PRODUKTEN, efter eget val. Om kostnaden för kundens val är uppenbart oproportionerligt i förhållande till det andra möjliga alternativet, med hänsyn till produktens värde eller vikten av defekten, kan SÄLJAREN gå vidare till återbetalning utan att följa det valda alternativet. kunden.
I händelse av att en utbyte eller reparation skulle vara omöjlig åtar sig SÄLJAREN att returnera priset på PRODUKTEN inom 30 dagar efter mottagandet av den returnerade PRODUKTEN och i utbyte mot att KUNDEN returnerar PRODUKTEN till följande adress : Ursprung- Myror M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgien. Slutligen är KUNDEN undantagen från att bevisa att det finns en bristande överensstämmelse hos PRODUKTEN under sex (6) månader efter leveransen av varorna. Det specificeras att denna lagliga garanti för överensstämmelse gäller oberoende av den kommersiella garanti som beviljas, om tillämpligt, på PRODUKTERNA. 

 12.2. Garanti för dolda defekter

SÄLJAREN är bunden av garantin för dolda defekter i den sålda PRODUKTEN som gör den olämplig för den användning som den är avsedd för, eller som minskar denna användning så mycket att KUNDEN inte skulle ha förvärvat den eller inte skulle ha gett den. än ett lägre pris, om han hade känt dem.
Denna garanti gör det möjligt för KUNDEN som kan bevisa att det finns en dold defekt att välja mellan återbetalning av PRODUKTpriset om det returneras och återbetalning av en del av priset, om PRODUKTEN inte returneras.
I händelse av att en utbyte eller reparation skulle vara omöjlig åtar sig SÄLJAREN att returnera priset på PRODUKTEN inom 30 dagar efter mottagandet av den returnerade PRODUKTEN och i utbyte mot att KUNDEN returnerar PRODUKTEN till följande adress : Ursprung- Myror M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgien Åtgärden till följd av latenta defekter måste väckas av KLIENTEN inom två (2) år från upptäckten av defekten.

Artikel 13. Ansvar : 

SÄLJARENS ansvar kan under inga omständigheter göras i händelse av bristande eller felaktig fullgörande av de avtalsenliga förpliktelser som kan tillskrivas KUNDEN, särskilt när han går in i hans order.
SÄLJAREN kan inte hållas ansvarig, eller anses ha misslyckats under de nuvarande förhållandena, för någon försening eller bristande prestation, när orsaken till förseningen eller bristande prestation är relaterad till ett fall av force majeure enligt definitionen i rättspraxis. domstolarna och domstolarna i Mons .
Det specificeras också att SÄLJAREN inte kontrollerar webbplatserna som är direkt eller indirekt länkade till WEBBPLATSEN. Följaktligen utesluter det allt ansvar för den information som publiceras där. Länkar till tredje parts webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte och ingen garanti ges för deras innehåll.

 

Artikel 14. Personuppgifter : 

Se sekretesspolicy

 

Artikel 15. Klagomål : 

SÄLJARE tillhandahåller KUNDEN en "Kundtelefonservice" på följande nummer: +32 (0) 476 35 90 33. Alla skriftliga klagomål från KUNDEN måste skickas till följande adress: Origin-Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges Belgien.

Artikel 16. Immateriella rättigheter : 

Alla visuella och ljudelement på WEBBPLATSEN, inklusive den underliggande tekniken som används, skyddas av upphovsrätt, varumärke och / eller patentlagstiftning.
Dessa element tillhör SÄLJAREN och / eller webbutvecklaren AAA-Etac.com Bilderna är inte avtalsenliga.

Artikel 17. Giltigheten för försäljningsvillkoren :  

Varje ändring av gällande lagstiftning eller förordningar eller beslut av behörig domstol som ogiltigförklarar en eller flera klausuler i dessa försäljningsvillkor kan inte påverka giltigheten av dessa försäljningsvillkor En sådan ändring eller ett beslut medger inte på något sätt KUNDEN att bortse från dessa försäljningsvillkor .
Alla villkor som inte uttryckligen behandlas häri kommer att regleras i enlighet med praxis i detaljhandelssektorn för företag med huvudkontor i Belgien.

Artikel 18. Ändring av försäljningsvillkoren : 

Dessa försäljningsvillkor gäller för alla köp som görs online på WEBBPLATSEN, så länge som WEBBPLATSEN är tillgänglig online.
De Försäljningsvillkor är daterade exakt och kan modifieras och uppdateras av Säljaren som helst. De tillämpliga försäljningsvillkor är de som gäller vid tidpunkten för beställningen.
Ändringar av försäljningsvillkoren gäller inte för redan köpta PRODUKTER.

Artikel 19. Behörighet och tillämplig lag : 

Dessa försäljningsvillkor samt förhållandena mellan KUNDEN och SÄLJAREN regleras av belgisk lag.
Vid tvist är domstolarna ELGES behöriga.
Innan någon överklagande till skiljedomaren eller statsdomaren kommer dock att prioriteras förhandlingar i en anda av lojalitet och god tro i syfte att nå en minnesvärd överenskommelse om förekomsten av konflikter i samband med detta avtal, inklusive i samband med dess giltighet.
Den part som vill genomföra förhandlingsprocessen måste informera den andra parten genom rekommenderat brev med mottagningsbevis som anger elementen i konflikten. Om parterna inte når en överenskommelse efter femton (15) dagar kommer tvisten att överlämnas till behörig domstol som anges nedan.
Under hela förhandlingsprocessen och fram till dess slutar parterna att vidta några rättsliga åtgärder mot varandra och för den konflikt som är föremål för förhandlingarna. Som ett undantag är parterna behöriga att väcka talan vid domstolen i ett sammanfattande förfarande eller att begära att ett beslut meddelas på begäran. En eventuell åtgärd inför den sammanfattande domstolen eller genomförandet av ett förfarande på begäran medför inte parternas avstående från klausulen om minnesförlikning, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

MODALITETER FÖR ATT TRÄNA RÄTTEN FÖR UTTRÄDANDE

Princip för återkallande
KUNDEN har i princip rätt att returnera eller returnera PRODUKTEN till SÄLJAREN eller till en person som utsetts av den senare, utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar efter meddelandet om hans beslut att dra tillbaka , såvida inte SÄLJARE erbjuder att hämta PRODUKTEN själv.

 

Mottagande av levande ( myror, levande mat för myror )

”Konsumtionsvaror” som livsmedel, levande djur och lättfördärvliga produkter undantas från garantin.

Bilderna som representerar de levande är inte avtalsenliga utom i specifika fall.

SÄLJAREN kan endast erbjuda en garanti för de levande om kunden ringer till ett specialiserat transportföretag på kundens bekostnad.
Mottagaren uppmanas att kontrollera paketets externa skick vid mottagandet i närvaro av transportören. För levande eller konserverade biologiska material måste innehållet i förpackningen kontrolleras omedelbart i transportörens närvaro.
Eventuella avvikelser som noterats vid leveransen (skadad eller saknad förpackning, brott, skada, etc.) måste ge upphov till handskrivet omnämnande på leveransblanketten, exakta och undertecknade bokningar, bekräftade med ett rekommenderat brev till transportören senast. inom 72 timmar efter leverans. En kopia av detta brev ska också skickas till Origin-Ants, Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgien OU julien@origin-ants.world inom samma tidsfrister. Det är mottagarens ansvar att göra de vanliga bokningarna inom 48 timmar hos transportören. Enligt villkoren i försäljningsvillkoren för transportförsäkringar förblir utrustningen endast försäkrad under högst 15 dagar efter ankomstmeddelandet skickat till mottagaren av transportören. Det är köparens ansvar att genomföra tullklarering under denna period. Utöver detta är materialen inte längre försäkrade och ingen ersättning kan göras, särskilt i händelse av brott, saknas eller skadas. I händelse av skada eller saknas är muntliga reserver, även bekräftade genom brev, samt nämnandet " föremål för uppackning " utan lagligt värde.    

Det är VÄSENTLIGT att utföra följande två operationer i följd:

1) Skriv SPECIFIKA RESERVATIONER på urladdningsdokumentet i närvaro av leveranspersonen.

2) Skicka bilder av den skadade produkten till e- postadressen : julien@origin-ants.world

Rätt att återvända inte kan utnyttjas för personlig eller görs på beställning poster enligt kundens specifikationer (t.ex. skräddarsydda terra rium), om inte orsaken till avkastningen är baserad på ett fel från vår sida eller en defekt i kund . '' artikel. Enligt artikel L. 121-20-2 3 i konsumentkoden kan ångerrätten inte utnyttjas för beställningar av levande djur och lättfördärvliga produkter.


Uttagsperiod Återkallningsperioden
löper ut fjorton (14) kalenderdagar efter den dag då KUNDEN, eller en annan tredje part än transportören och som utsetts av KUNDEN, tar fysisk besittning av PRODUKTEN.
I händelse av att KUNDEN har beställt flera PRODUKTER via en enda order som ger upphov till flera LEVERANSER (eller i fallet med en beställning av en enda PRODUKT levererad i flera omgångar) förfaller återkallelsestiden fjorton (14) kalenderdagar efter den dag då KUNDEN, eller en annan tredje part än transportören och som utsetts av KUNDEN, tar fysisk besittning av den senast levererade PRODUKTEN.

Meddelande om ångerrätten
För att utöva sin ångerrätt måste KUNDEN meddela sitt beslut att säga upp avtalet genom en entydig förklaring till: Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgien ELLER julien@origin-ants.world För att ångerperioden ska respekteras måste KUNDEN skicka sitt meddelande om utövandet av ångerrätten innan utgångsperioden löper ut. Effekter av uttag I händelse av uttag från KUNDEN åtar sig SÄLJARE att återbetala alla betalade belopp inklusive leveranskostnader utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar från den dag då SÄLJAREN informeras av kundens önskan att dra sig tillbaka. SÄLJAREN kommer att fortsätta med återbetalningen med samma betalningsmedel som KUNDEN kommer att ha använt för den första transaktionen, såvida inte KUNDEN uttryckligen godkänner ett annat sätt, i vilket fall som helst kommer denna återbetalning inte att medföra kostnader. . SÄLJAREN får skjuta upp ersättningen till dess att varorna har mottagits eller tills KUNDEN har tillhandahållit bevis på att varorna har skickats, varvid det datum som väljs är det första av dessa fakta. Återkomstvillkor KUNDEN måste utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar efter meddelandet om sitt beslut att återkalla detta kontrakt, returnera varorna till Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgien. Denna tidsfrist anses ha uppfyllts om KUNDEN returnerar varorna före utgången av den fjorton dagars perioden. Return kostar kunden måste bära de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan. Tillståndet för den returnerade artikeln PRODUKTEN måste returneras enligt SÄLJARENS anvisningar och särskilt inkludera alla levererade tillbehör. KUNDENS ansvar är endast engagerat med avseende på avskrivning av varan som härrör från andra manipulationer än de som är nödvändiga för att fastställa denna PRODUKTS natur, egenskaper och korrekta funktion. KUNDEN har med andra ord möjligheten att testa PRODUKTEN men hans ansvar kan vara engagerat om han utför andra manipulationer än de som är nödvändiga. Undantag från ångerrätten Ångerrätten utesluts i följande fall: 

Leverans av varor eller tjänster vars pris beror på fluktuationer på den finansiella marknaden

 • Leverans av varor gjorda enligt KUNDENS specifikationer eller tydligt anpassade
 • Leverans av varor som kan försämras eller löpa ut snabbt
 • Tillhandahållande av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller programvara som inte har förseglats efter leverans
 • Tidning, tidskrift, tidskrift (utom prenumerationsavtal)
 • Tillhandahållande av logistjänster andra än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning, catering eller tjänster relaterade till fritidsaktiviteter om erbjudandet föreskriver ett specifikt datum eller en utförandeperiod
 • Leverans av varor som till sin natur är oskiljaktigt blandade med andra föremål
 • Leveranser av förseglade varor som inte kan returneras på grund av hälsoskydd eller hygien och som har förseglats av KUNDEN efter LEVERANS
 • Leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för ingående av försäljningsavtalet, vars leverans endast kan göras efter 30 dagar och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden utanför kontrollen av säljaren
 • Leverans av digitalt innehåll som inte levereras dematerialiserat om utförandet har börjat med uttryckligt förhandsgodkännande från konsumenten, som också har erkänt att han därmed kommer att förlora sin ångerrätt
 • Kontrakt som slutits under en offentlig auktion
 • ”Konsumtionsvaror” som livsmedel, levande djur, koraller, växter, alger, ryggradslösa djur, fisk och lättfördärvliga produkter undantas från garantin.

 

LEVERANSPOLITIK

Leveranszon
PRODUKTERna skickas till den eller de leveransadresser som KUNDEN kommer att ange under beställningsprocessen.

Den levande: djur och färskvaror kan avgå ed att territoriet Europa SÄLJAREN kan endast erbjuda en garanti för de levande om kunden ringer till ett specialiserat transportföretag på kundens bekostnad.


Time sjöfart
gånger för att förbereda en beställning och utfärda fakturan före leverans produkter i lager är noterade på webbplatsen. Dessa tidsfrister förstås vara exklusive helger eller helgdagar.
Ett elektroniskt meddelande skickas automatiskt till KUNDEN när PRODUKTERNA skickas, förutsatt att e-postadressen som visas i registreringsformuläret är korrekt.

Leveranstid & kostnader
Under beställningsprocessen anger SÄLJAREN för KUNDEN möjliga leveranstider och formler för de köpta PRODUKTERNA.
Fraktkostnader beräknas utifrån leveransmetoden. Beloppet för dessa kostnader kommer att betalas av KUNDEN utöver priset på de köpta PRODUKTERNA.
Detaljer om leveranstider och kostnader finns på WEBBPLATSEN.

LEVERANSVILLKOR
Paketet kommer att levereras till KUNDEN mot underskrift.
Vid frånvaro lämnas ett telefonkort hos KUNDEN, så att han kan hämta sitt paket på sitt postkontor eller annan möjlig depositarie .

LEVERANSproblem
KUNDEN informeras om det leveransdatum som ställts in när han väljer transportör, i slutet av onlinebeställningsproceduren innan han bekräftar beställningen.
Det anges att leveranser kommer att ske inom högst trettio (30) dagar. standard måste kunden meddela säljaren att leverera inom en rimlig tid och i händelse av icke leverans inom denna period kan det häva avtalet.
SÄLJAREN återbetalar, utan onödigt dröjsmål från mottagandet av uppsägningsbrevet, till KUNDEN det totala belopp som betalats för PRODUKTER, inklusive skatter och leveranskostnader.
SÄLJAREN är ansvarig tills PRODUKTEN levereras till KUNDEN. Det erinras om att KUNDEN har en period på tre (3) dagar för att meddela transportören om eventuella skador eller partiella förluster som observerats under leveransen.