LOGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „ Warunkami sprzedaży ”) mają zastosowanie do każdego zakupu dokonanego przez użytkownika Internetu / osobę fizyczną (dalej „KLIENT”) na stronie https: // origin-ants .world (zwanej dalej „ WITRYNĄ ") od firmy Origin Ants, pana Juliena Hendrickxa,

Rue du Côla, 57–7973 Stambruges, Belgia

Telefon komórkowy: +32 (0) 476 35 90 33

e-mail: julien@origin-ants.world

Numer VA BE-0694.643.427 

 

WAŻNE
Każde zamówienie złożone na WITRYNIE oznacza bezwarunkową akceptację przez KLIENTA niniejszych Warunków sprzedaży.

 

Artykuł 1. Definicje :  

Użyte poniżej określenia mają w niniejszych Warunkach sprzedaży następujące znaczenie:

 • „KLIENT” : oznacza kontrahenta SPRZEDAWCY, który gwarantuje, że jakość konsumenta w rozumieniu prawa i orzecznictwa belgijskiego . 
 • „DOSTAWA” : odnosi się do pierwszej prezentacji zamówionych przez KLIENTA PRODUKTÓW pod adresem dostawy wskazanym w zamówieniu. 
 • „PRODUKTY” : odnosi się do wszystkich produktów dostępnych w WITRYNIE. 

 

Artykuł 2. Przedmiot : 

Niniejsze Warunki sprzedaży regulują sprzedaż PRODUKTÓW przez SPRZEDAWCĘ swoim KLIENTOM.
KLIENT jest wyraźnie poinformowany i uznaje, że WITRYNA jest skierowana do konsumentów i że profesjonaliści muszą skontaktować się z działem sprzedaży SPRZEDAWCY, aby skorzystać z odrębnych warunków umownych.

Artykuł 3. Akceptacja warunków sprzedaży :  

KLIENT zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami sprzedaży i ich akceptacji przed przystąpieniem do płatności za zamówienie na PRODUKTY złożone w WITRYNIE.
Do niniejszych Warunków sprzedaży odsyła się stopce WITRYNY za pomocą łącza i należy się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia. Zachęcamy KLIENTA do dokładnego zapoznania się z Warunkami sprzedaży .
SPRZEDAWCA zaleca KLIENTOWI zapoznanie się z Warunkami sprzedaży dla każdego nowego zamówienia, z najnowszą wersją Warunków mających zastosowanie do każdego nowego zamówienia PRODUKTÓW.
Klikając w pierwszy przycisk w celu złożenia zamówienia, a następnie w drugi w celu potwierdzenia tego zamówienia, KLIENT potwierdza, że ​​zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował Warunki sprzedaży bez ograniczeń i warunków.

 

Artykuł 4. Zakup produktów w serwisie : 

Aby móc kupić PRODUKT, KLIENT musi mieć ukończone 18 lat i posiadać zdolność do czynności prawnych lub, jeśli jest osobą niepełnoletnią, umieć uzasadnić zgodę swoich przedstawicieli prawnych.
KLIENT zostanie poproszony o podanie informacji umożliwiających jego identyfikację poprzez wypełnienie formularza dostępnego na WITRYNIE. Znak (*) wskazuje pola obowiązkowe, które muszą zostać wypełnione, aby zamówienie KLIENTA mogło zostać zrealizowane przez SPRZEDAWCĘ. KLIENT może sprawdzić stan swojego zamówienia na WITRYNIE. Śledzenie DOSTAW może w razie potrzeby odbywać się za pomocą narzędzi śledzenia online niektórych przewoźników. KLIENT może również w każdej chwili skontaktować się z działem handlowym SPRZEDAWCY poprzez e-mail na adres julien@origin-ants.world w celu uzyskania informacji o statusie jego zamówienia. Informacje, które KLIENT przekazuje SPRZEDAWCY podczas składania zamówienia muszą być kompletne, dokładne i aktualne. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do poproszenia KLIENTA o potwierdzenie w dowolny odpowiedni sposób jego tożsamości, uprawnień i przekazanych informacji.

 

Artykuł 5. Zamówienia :  

5.1 Charakterystyka produktu

SPRZEDAWCA zobowiązuje się do przedstawienia zasadniczych charakterystyk PRODUKTÓW (na arkuszach informacyjnych dostępnych na WITRYNIE) oraz obowiązkowych informacji, które KLIENT musi otrzymać zgodnie z obowiązującym prawem (w niniejszych Warunkach sprzedaży ).
KLIENT zobowiązuje się do uważnego przeczytania tych informacji przed złożeniem zamówienia w WITRYNIE.
O ile w WITRYNIE wyraźnie nie określono inaczej, wszystkie PRODUKTY sprzedawane przez SPRZEDAWCĘ są nowe i zgodne z obowiązującym prawodawstwem europejskim oraz normami obowiązującymi w Belgii. SPRZEDAWCA może udzielić gwarancji na życie tylko wtedy, gdy klient na jego koszt zwróci się do wyspecjalizowanej firmy transportowej .

 

5.2. Procedura zamówienia 

Zamówienia na PRODUKTY składane są bezpośrednio na WITRYNIE. Aby złożyć zamówienie, KLIENT musi wykonać czynności opisane poniżej (należy jednak pamiętać, że w zależności od strony startowej KLIENTA, kroki mogą się nieznacznie różnić).

5.2.1. Wybór PRODUKTÓW i możliwości zakupu

KLIENT musi wybrać wybrany (-e) PRODUKT (-y), klikając odpowiedni (-e) PRODUKT (-y) i wybierając żądane właściwości i ilości. Po wybraniu PRODUKTU jest on umieszczany w koszyku KLIENTA. Ten ostatni może następnie dodać do swojego koszyka dowolną liczbę PRODUKTÓW.

5.2.2. Zamówienia

Po wybraniu PRODUKTÓW i umieszczeniu ich w koszyku KLIENT musi kliknąć w koszyk i sprawdzić, czy zawartość jego zamówienia jest poprawna. Jeśli KLIENT jeszcze tego nie zrobił, zostanie poproszony o identyfikację lub rejestrację.
Po sprawdzeniu przez KLIENTA zawartości koszyka i zidentyfikowaniu / zarejestrowaniu się, formularz online automatycznie wypełnia się i podsumowuje cenę, obowiązujące podatki i, jeśli dotyczy, koszty dostawy.
KLIENT jest proszony o sprawdzenie treści swojego zamówienia (w tym ilości, cech i referencji zamawianych PRODUKTÓW, adresu rozliczeniowego, sposobu płatności oraz ceny) przed walidacją jego treści.
KLIENT może następnie przystąpić do płatności za PRODUKTY postępując zgodnie z instrukcjami na STRONIE i podać wszelkie informacje niezbędne do wystawienia faktury i DOSTAWY PRODUKTÓW. W przypadku PRODUKTÓW, dla których dostępne są opcje, te konkretne odniesienia pojawiają się po wybraniu odpowiednich opcji. Złożone zamówienia muszą zawierać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
KLIENT musi również wybrać wybrany sposób dostawy.

5.2.3. Potwierdzenie odbioru

Po wykonaniu wszystkich opisanych powyżej kroków na WITRYNIE pojawi się strona potwierdzająca otrzymanie zamówienia KLIENTA. Kopia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyłana jest automatycznie do KLIENTA drogą mailową, o ile podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail jest prawidłowy.
SPRZEDAWCA nie wysyła żadnych potwierdzeń zamówienia pocztą ani faksem.

5.2.4. Dane do faktury

W trakcie składania zamówienia KLIENT musi wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury (znak (*) wskaże pola obowiązkowe, które należy wypełnić, aby zamówienie KLIENTA mogło zostać zrealizowane przez SPRZEDAWCĘ).
KLIENT musi w szczególności wyraźnie wskazać wszystkie informacje dotyczące DOSTAWY, w szczególności dokładny adres DOSTAWY, a także ewentualny kod dostępu do adresu DOSTAWY.
KLIENT musi wówczas określić wybrany sposób płatności.
Ani formularz zamówienia, który KLIENT tworzy online, ani potwierdzenie odbioru zamówienia, które SPRZEDAWCA przesyła KLIENTOWI pocztą elektroniczną, nie stanowi faktury. Niezależnie od sposobu zamówienia lub płatności, KLIENT otrzyma oryginał faktury w momencie DOSTAWY PRODUKTÓW, wewnątrz paczki.

5.3. Data zamówienia

Data zamówienia to data, w której SPRZEDAWCA potwierdzi online otrzymanie zamówienia. Terminy wskazane na WITRYNIE nie biegną do tej daty.

5.4. Cena £

W przypadku wszystkich PRODUKTÓW KLIENT znajdzie na WITRYNIE ceny podane w euro wraz ze wszystkimi podatkami, a także obowiązującymi kosztami dostawy (w zależności od wagi paczki, z wyłączeniem opakowania i prezentów, adresu DOSTAWY oraz przewoźnika lub wybranego trybu transportu).
Ceny zawierają w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. Wszelkie zmiany obowiązującej stawki mogą wpłynąć na cenę PRODUKTÓW od dnia wejścia w życie nowej stawki.
Obowiązująca stawka VAT wyrażona jest jako procent wartości sprzedanego PRODUKTU.
Ceny dostawców SPRZEDAWCY mogą ulec zmianie. W konsekwencji ceny wskazane na WITRYNIE mogą ulec zmianie. Można je również modyfikować w przypadku specjalnych ofert lub wyprzedaży.
Podane ceny są ważne, z wyjątkiem poważnego błędu. Obowiązuje cena wskazana na STRONIE w dniu złożenia zamówienia przez KLIENTA.

.5. Dostępność PRODUKTÓW

O niedostępności PRODUKTU informuje się co do zasady na stronie danego PRODUKTU. KLIENCI mogą być również informowani o uzupełnieniu towaru przez SPRZEDAWCĘ.
W każdym przypadku, jeżeli niedostępność nie została wskazana w momencie składania zamówienia, SPRZEDAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania KLIENTA o niedostępności PRODUKTU.
SPRZEDAWCA może na żądanie KLIENTA:
zaoferować wysyłkę wszystkich PRODUKTÓW w tym samym czasie, gdy tylko brakujące produkty będą ponownie dostępne,
albo przystąpić do częściowej wysyłki PRODUKTÓW dostępnych początkowo, a następnie wysyłka pozostałej części zamówienia, gdy dostępne są inne PRODUKTY, z zastrzeżeniem jasnych informacji dotyczących dodatkowych kosztów transportu, które mogą zostać poniesione,
albo zaoferować alternatywny PRODUKT o równoważnej jakości i cenie, zaakceptowany przez klienta.
Jeśli KLIENT zdecyduje się anulować swoje zamówienie na niedostępne PRODUKTY, otrzyma zwrot wszystkich kwot zapłaconych za niedostępne PRODUKTY najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od dokonania płatności.

Artykuł 6. Prawo do odstąpienia od umowy : 

Warunki dotyczące prawa do odstąpienia są opisane w sekcji „Procedury wykonywania prawa odstąpienia”, dostępnej poniżej .

 

Artykuł 7. Płatność : 

7.1. Środki płatnicze

KLIENT może zapłacić za swoje PRODUKTY on-line na STRONIE według środków oferowanych przez SPRZEDAWCĘ.
KLIENT gwarantuje SPRZEDAWCY, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane do korzystania z wybranych środków płatniczych.
SPRZEDAWCA podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność danych przesyłanych online w ramach płatności online na WITRYNIE.

 

7.2. Termin płatności
W przypadku jednorazowej płatności kartą kredytową, rachunek KLIENTA zostanie obciążony z PRODUKTÓW przekazanych na WITRYNIE.
W przypadku częściowej DOSTAWY, cała kwota zostanie pobrana z konta KLIENTA najwcześniej przy nadaniu pierwszej paczki. Jeśli KLIENT zdecyduje się anulować swoje zamówienie na niedostępne PRODUKTY, zwrot zostanie dokonany zgodnie z ostatnim paragrafem artykułu 5.5 niniejszych Warunków sprzedaży .

 

7.3. Opóźnienie lub odmowa płatności

Jeżeli bank odmówi obciążenia karty lub innego środka płatniczego, KLIENT musi skontaktować się z Biurem Obsługi SPRZEDAWCY w celu opłacenia zamówienia innym ważnym środkiem płatniczym.
W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu sprzeciw, odmowa lub inny przekazanie przepływu pieniędzy należnych KLIENTOWI okaże się niemożliwe, zamówienie zostanie anulowane, a sprzedaż automatycznie zakończona.

 

Artykuł 8. Dowód i archiwizacja : 

Każda umowa zawarta z KLIENTEM odpowiadająca zamówieniu na kwotę większą niż 120 euro łącznie z podatkiem będzie archiwizowana przez SPRZEDAWCĘ przez okres dziesięciu (10) lat.
SPRZEDAWCA zobowiązuje się do archiwizacji tych informacji w celu monitorowania transakcji i wykonania kopii umowy na żądanie KLIENTA.
W przypadku sporu SPRZEDAWCA będzie w stanie udowodnić, że jego elektroniczny system śledzenia jest niezawodny i gwarantuje integralność transakcji.

Artykuł 9. Przeniesienie własności :  

SPRZEDAWCA pozostaje właścicielem dostarczonych PRODUKTÓW do momentu ich całkowitej zapłaty przez KLIENTA.
Powyższe postanowienia nie wykluczają przeniesienia na KLIENTA w momencie odbioru przez niego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, ryzyka utraty lub uszkodzenia PRODUKTÓW objętych zastrzeżeniem. a także ryzyko szkód, jakie mogą spowodować.

 

Artykuł 10. Dostawa : 

Sposoby DOSTAWY PRODUKTÓW określa poniższa „Polityka dostaw” .

 

Artykuł 11. Opakowanie : 

PRODUKTY zostaną zapakowane zgodnie z obowiązującymi normami transportowymi w celu zapewnienia maksymalnego zabezpieczenia PRODUKTÓW podczas DOSTAWY. KLIENCI zobowiązują się do przestrzegania tych samych standardów przy zwracaniu PRODUKTÓW na warunkach określonych w Załączniku 1 - warunki korzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

Artykuł 12. Gwarancje : 

12.1. Gwarancja zgodności

Artykuł L.211-4 Kodeksu konsumenckiego : „ Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów zgodnie z umową i ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy. Reaguje również na wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeśli zostało to przez nią określone w umowie lub zostało przeprowadzone na jego odpowiedzialność. » Artykuł L.211-5 Kodeksu Konsumenta : Aby zapewnić zgodność z umową, dobry koniecznością: 1 ° Be nadaje się do użytku zwykle oczekuje się od podobnego dobra oraz, w stosownych przypadkach: - odpowiadają opisowi podanemu przez sprzedawcę i posiadać cechy, które ten ostatni przedstawił kupującemu w formie próbki lub modelu; - przedstawiać cechy, których kupujący może zgodnie z prawem oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykietach; 2 ° Lub mieć cechy określone w drodze wzajemnego porozumienia między stronami lub nadawać się do jakiegokolwiek szczególnego użytku, o którym prosi kupujący, na które zwrócono uwagę sprzedającemu i który ten ostatni zaakceptował.   
  

SPRZEDAWCA jest zobowiązany do dostarczenia PRODUKTU zgodnego z wymaganiami, to znaczy nadającego się do oczekiwanego zastosowania podobnego towaru i odpowiadającego opisowi podanemu na WITRYNIE. Zgodność ta zakłada również, że PRODUKT ma właściwości, których kupujący może zgodnie z prawem oczekiwać w świetle publicznych oświadczeń złożonych przez SPRZEDAWCĘ, w tym w reklamach i na etykietach.
W tym kontekście SPRZEDAWCA prawdopodobnie zareaguje na brak zgodności. czas dostawy i wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, gdy została ona załadowana lub została przeprowadzona na jej odpowiedzialność.
Działanie wynikające z braku zgodności wygasa po dwóch (2) latach od dostawy PRODUKTU.
W przypadku stwierdzenia niezgodności KLIENT może żądać wymiany lub naprawy PRODUKTU według własnego uznania. Jeżeli jednak koszt wyboru KLIENTA jest ewidentnie nieproporcjonalny w stosunku do innej możliwej opcji, biorąc pod uwagę wartość TOWARU lub wagę wady, SPRZEDAWCA może przystąpić do zwrotu pieniędzy bez skorzystania z wybranej opcji. klient.
W przypadku gdyby wymiana lub naprawa były niemożliwe, SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zwrotu ceny PRODUKTU w terminie 30 dni od otrzymania zwracanego PRODUKTU oraz w zamian za zwrot PRODUKTU przez KLIENTA na adres : Pochodzenie- Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgia. Wreszcie KLIENT jest zwolniony z obowiązku przedstawienia dowodu na istnienie niezgodności PRODUKTU w ciągu sześciu (6) miesięcy od dostawy towaru. Określa się, że ta prawna gwarancja zgodności obowiązuje niezależnie od gwarancji handlowej udzielonej, jeśli ma to zastosowanie, na PRODUKTY. 

 

12.2. Gwarancja ukrytych wad

SPRZEDAWCA jest związany rękojmią za wady ukryte sprzedanego PRODUKTU, które czynią go niezdatnym do użytku, do jakiego jest przeznaczony, lub które ograniczają to użytkowanie do tego stopnia, że ​​KLIENT by go nie nabył lub by go nie udzielił. niż niższa cena, gdyby je znał.
Niniejsza gwarancja pozwala KLIENTOWI, który może udowodnić istnienie wady ukrytej, dokonać wyboru pomiędzy zwrotem ceny PRODUKTU w przypadku jego zwrotu, a zwrotem części jego ceny w przypadku niezwrócenia PRODUKTU.
W przypadku gdyby wymiana lub naprawa były niemożliwe, SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zwrotu ceny PRODUKTU w terminie 30 dni od otrzymania zwracanego PRODUKTU oraz w zamian za zwrot PRODUKTU przez KLIENTA na adres : Pochodzenie- Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgia Powództwo wynikające z wad ukrytych musi zostać wytoczone przez KLIENTA w ciągu dwóch (2) lat od stwierdzenia wady.

Artykuł 13. Odpowiedzialność : 

SPRZEDAWCA w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, za które odpowiedzialność ponosi KLIENT, w szczególności przy składaniu zamówienia.
SPRZEDAWCA nie może być pociągnięty do odpowiedzialności lub uznany za niedopełniającego niniejszych warunków za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie, gdy przyczyna opóźnienia lub niewykonania jest związana z przypadkiem siły wyższej w rozumieniu orzecznictwa. sądy i trybunały Mons .
Określono również, że SPRZEDAWCA nie kontroluje witryn internetowych, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z WITRYNĄ. W związku z tym wyklucza wszelką odpowiedzialność za opublikowane w niej informacje. Linki do stron internetowych osób trzecich są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie udziela się gwarancji co do ich treści.

 

Artykuł 14. Dane osobowe : 

Zobacz politykę prywatności.

 

Artykuł 15. Reklamacje : 

SPRZEDAWCA zapewnia KLIENTOWI "Obsługę telefoniczną klienta" pod numerem: +32 (0) 476 35 90 33. Wszelkie pisemne reklamacje KLIENTA należy kierować na adres: Origin-Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges Belgia.

Artykuł 16. Własność intelektualna : 

Wszystkie elementy wizualne i dźwiękowe WITRYNY, w tym zastosowana technologia, są chronione prawem autorskim, prawem do znaków towarowych i / lub prawem patentowym.
Elementy te są wyłączną własnością SPRZEDAWCY i / lub twórcy stron internetowych AAA-Etac.com Zdjęcia nie mają charakteru umownego.

Artykuł 17. Ważność warunków sprzedaży :  

Jakakolwiek zmiana obowiązującego ustawodawstwa lub przepisów lub orzeczenie właściwego sądu unieważniające jedną lub więcej klauzul niniejszych Warunków sprzedaży nie może wpłynąć na ważność niniejszych Warunków sprzedaży Taka modyfikacja lub decyzja w żaden sposób nie upoważnia KLIENTÓW do lekceważenia niniejszych Warunków sprzedaży .
Wszystkie warunki, które nie zostały wyraźnie uwzględnione w niniejszym dokumencie, będą regulowane zgodnie z praktyką sektora detalicznego dla firm z siedzibą w Belgii.

Artykuł 18. Modyfikacja warunków sprzedaży : 

Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zakupów dokonanych online w WITRYNIE, o ile WITRYNA jest dostępna online.
Te warunki sprzedaży są datowane dokładnie i może być modyfikowany i aktualizowany przez SPRZEDAWCĘ w dowolnym momencie. Te obowiązujące warunki sprzedaży są te obowiązującej w momencie składania zamówienia.
Zmiany Warunków Sprzedaży nie będą miały zastosowania do już zakupionych PRODUKTÓW.

Artykuł 19. Jurysdykcja i prawo właściwe : 

Niniejsze Warunki Sprzedaży oraz stosunki pomiędzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ podlegają prawu belgijskiemu.
W przypadku sporu właściwe są sądy ELGES.
Jednak przed zwróceniem się do arbitra lub sędziego stanowego pierwszeństwo będą miały negocjacje w duchu lojalności i dobrej wiary w celu osiągnięcia polubownego porozumienia w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek konfliktu związanego z niniejszą umową, w tym odnoszącego się do jej ważność.
Strona, która chce wdrożyć proces negocjacji, musi poinformować drugą stronę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wskazując elementy konfliktu. Jeżeli po upływie piętnastu (15) dni strony nie dojdą do porozumienia, spór zostanie skierowany do właściwego sądu wskazanego poniżej.
Przez cały czas trwania negocjacji, aż do jego zakończenia, strony powstrzymują się od podejmowania jakichkolwiek działań prawnych przeciwko sobie i konflikcie będącym przedmiotem negocjacji. Wyjątkowo strony są uprawnione do zwrócenia się do sądu w postępowaniu przyspieszonym lub żądania wydania postanowienia na żądanie. Ewentualne postępowanie przed sądem doraźnym lub wszczęcie postępowania na żądanie nie pociąga za sobą zrzeczenia się przez strony ugody, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

SPOSOBY KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA

Zasada odstąpienia
KLIENT ma co do zasady prawo do zwrotu lub zwrotu PRODUKTU SPRZEDAWCY lub wskazanej przez niego osobie , bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od zawiadomienia o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. chyba że SPRZEDAWCA zaproponuje, że sam odbierze PRODUKT.

 

Przyjmowanie żywych ( mrówki, żywy pokarm dla mrówek )

Produkty „nadające się do konsumpcji”, takie jak żywność, żywe zwierzęta i produkty łatwo psujące się, są wyłączone z gwarancji.

Zdjęcia przedstawiające żyjących nie są umowne, z wyjątkiem szczególnych przypadków.

SPRZEDAWCA może udzielić gwarancji na życie tylko wtedy, gdy klient na jego koszt wezwie wyspecjalizowaną firmę transportową .
Odbiorca proszony jest o sprawdzenie stanu zewnętrznego paczek przy odbiorze w obecności przewoźnika. W przypadku żywych lub zakonserwowanych materiałów biologicznych zawartość opakowania należy niezwłocznie sprawdzić w obecności nośnika.
Każda anomalia odnotowana w momencie dostawy (uszkodzona lub brakująca paczka, pęknięcie, uszkodzenie itp.) Musi skutkować odręcznym wpisem na dowodzie dostawy, dokładnymi i podpisanymi zastrzeżeniami, potwierdzonymi najpóźniej listem poleconym zaadresowanym do przewoźnika. w ciągu 72 godzin od dostawy. Kopię tego listu należy również przesłać do Origin-Ants, Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgium U julien@origin-ants.world w tych samych terminach. Obowiązkiem odbiorcy jest dokonanie zwykłych rezerwacji u przewoźnika w ciągu 48 godzin. Zgodnie z Warunkami sprzedaży polis ubezpieczenia transportowego, sprzęt pozostaje ubezpieczony maksymalnie przez okres 15 dni od daty przybycia przesłanego odbiorcy przez przewoźnika. Obowiązkiem kupującego jest przeprowadzenie odprawy celnej w tym okresie. Poza tym materiały nie są już ubezpieczone i nie przysługuje zwrot kosztów, w szczególności w przypadku pęknięcia, braku lub uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia lub braku, zastrzeżenia ustne, nawet potwierdzone listownie, a także wzmianka „ podlega rozpakowaniu ” nie mają mocy prawnej.    

KONIECZNE jest wykonanie kolejno następujących dwóch operacji:

1) Napisz SZCZEGÓLNE ZASTRZEŻENIA na dokumencie rozładunku w obecności doręczyciela.

2) Prześlij nam zdjęcia uszkodzonego produktu na adres mail : julien@origin-ants.world

Z prawa zwrotu nie można skorzystać w przypadku artykułów spersonalizowanych lub wykonanych na zamówienie według specyfikacji klienta (np. Terra rium na miarę), chyba że przyczyną zwrotu jest błąd z naszej strony lub wada klienta . ”. Zgodnie z art. L.121-20-2 3 Kodeksu konsumenckiego z prawa odstąpienia nie można skorzystać w przypadku zamówień żywych zwierząt i produktów łatwo psujących się.Okres karencji Okres karencji upływa czternaście (14) dni kalendarzowych od dnia, w którym KLIENT lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENTA wejdzie w fizyczne posiadanie PRODUKTU.
W przypadku, gdy KLIENT zamówił kilka PRODUKTÓW w ramach jednego zamówienia skutkującego kilkoma DOSTAWAMI (lub w przypadku zamówienia jednego PRODUKTU dostarczanego w kilku partiach), okres odstąpienia wygaśnie czternaście (14) dni kalendarzowych po dnia, w którym KLIENT lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez KLIENTA wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego dostarczonego PRODUKTU.

Powiadomienie o prawie odstąpienia
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT musi powiadomić o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres: Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgia LUB julien@origin-ants.world Aby zachować termin odstąpienia od umowy, KLIENT musi przesłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia W przypadku odstąpienia od KLIENTA SPRZEDAWCA zobowiązuje się do zwrotu wszystkich wpłaconych kwot, w tym kosztów dostawy, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż czternaście (14) dni od dnia poinformowania SPRZEDAWCY chęci wycofania się KLIENTA. SPRZEDAWCA dokona zwrotu płatności przy użyciu tych samych sposobów płatności, które KLIENT użył do pierwotnej transakcji, chyba że KLIENT wyraźnie zgodzi się na inny sposób, w każdym przypadku zwrot ten nie będzie wiązał się z kosztami. Dla klienta. . SPRZEDAWCA może odroczyć zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia przez KLIENTA dowodu wysłania towaru, przy czym wybrany dzień jest datą pierwszego z tych faktów. Warunki zwrotu KLIENT musi bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż czternaście (14) dni po zawiadomieniu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić towar do Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgia. Termin ten uważa się za zachowany, jeżeli KLIENT odeśle towar przed upływem czternastodniowego terminu. Koszty zwrotu KLIENT ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Stan zwracanego przedmiotu PRODUKT należy zwrócić zgodnie z instrukcjami SPRZEDAWCY i zawierać w szczególności wszystkie dostarczone akcesoria. Odpowiedzialność KLIENTA spoczywa wyłącznie na amortyzacji towaru wynikającej z manipulacji innych niż niezbędne do ustalenia charakteru, właściwości i prawidłowego funkcjonowania tego PRODUKTU. Innymi słowy, KLIENT ma możliwość przetestowania PRODUKTU, ale jego odpowiedzialność może zostać pociągnięta do odpowiedzialności, jeśli dokona manipulacji innych niż te, które są konieczne. Wyłączenia prawa odstąpienia Prawo odstąpienia jest wykluczone w następujących przypadkach: 

 • Dostawa towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym
 • Dostawa towaru wykonana według specyfikacji KLIENTA lub wyraźnie spersonalizowana
 • Dostawa towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub wygaśnie
 • Dostarczenie zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub oprogramowania, które zostało otwarte po dostawie
 • Gazety, czasopisma, magazyny (z wyjątkiem umowy abonamentowej)
 • Świadczenie usług noclegowych innych niż do celów mieszkalnych, transportu rzeczy, wynajmu samochodów, gastronomii lub usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli oferta przewiduje określony termin lub okres realizacji
 • Dostawa towarów, które ze względu na swój charakter są nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami
 • Dostawa zapieczętowanych towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których opakowanie zostało otwarte przez KLIENTA po DOSTAWIE
 • Dostawa napojów alkoholowych, których cena została ustalona przy zawarciu umowy sprzedaży, których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dniach i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku niezależnych od sprzedawca
 • Dostarczanie treści cyfrowych niedostarczonych zdematerializowanych, jeżeli wykonywanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta, który jednocześnie przyznał, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy
 • Umowy zawierane podczas aukcji publicznej
 • Gwarancja nie obejmuje produktów „jadalnych”, takich jak żywność, żywe zwierzęta, korale, rośliny, algi, bezkręgowce, ryby i produkty łatwo psujące się.

 

POLITYKA DOSTAW

Strefa dostawy
PRODUKTY wysyłane są na adres (y) dostawy, które KLIENT podał podczas składania zamówienia.

Żyjących zwierząt i towarów łatwo psujących można dopuszczenia ed że terytorium Europy SPRZEDAWCA może udzielić gwarancji na życie tylko wtedy, gdy klient na jego koszt wezwie wyspecjalizowaną firmę transportową .


Czas wysyłki
razy, aby przygotować zamówienie i wystawienia faktury przed wysyłką produktów w magazynie są podane na stronie. Terminy te nie obejmują weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy.
Wiadomość elektroniczna zostanie automatycznie wysłana do KLIENTA w momencie wysyłki PRODUKTÓW, pod warunkiem, że podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail jest prawidłowy.

Czas i koszty dostawy
Podczas składania zamówienia SPRZEDAWCA wskazuje KLIENTOWI możliwe terminy dostaw oraz formuły dla zakupionych PRODUKTÓW.
Koszty wysyłki naliczane są na podstawie metody dostawy. Kwota tych kosztów zostanie pokryta przez KLIENTA oprócz ceny zakupionych PRODUKTÓW.
Szczegóły dotyczące czasu i kosztów dostawy są szczegółowo opisane na WITRYNIE.

Warunki
dostawy Przesyłka zostanie dostarczona do KLIENTA po podpisaniu.
W przypadku nieobecności, KLIENTOWI pozostawi się kartę telefoniczną, która umożliwi mu odebranie przesyłki na poczcie lub innym ewentualnym depozycie .

PROBLEMY
Z DOSTAWĄ KLIENT jest informowany o terminie dostawy ustalonym przy wyborze przewoźnika, na końcu procedury składania zamówienia przez Internet, przed potwierdzeniem zamówienia.
Określono, że dostawy będą realizowane w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni. domyślnie, Klient musi zawiadamiać sprzedającego do dostarczenia w rozsądnym terminie oraz w przypadku braku dostawa w ciągu tego okresu, może wypowiedzieć umowę.
SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI bez zbędnej zwłoki od otrzymania wypowiedzenia całkowitą kwotę zapłaconą za PRODUKTY wraz z podatkami i kosztami dostawy.
SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność do momentu dostarczenia PRODUKTU DO KLIENTA. Przypomina się, że KLIENT ma trzy (3) dni na powiadomienie przewoźnika o wszelkich uszkodzeniach lub ubytkach częściowych zaobserwowanych podczas dostawy.