OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

 

Tyto všeobecné prodejní podmínky (dále jen „ prodejní podmínky “) se vztahují na jakýkoli nákup provedený uživatelem internetu / fyzickou osobou (dále jen „ZÁKAZNÍK“) na webových stránkách https://origin-ants .world (dále jen „STRÁNKA“) ") od Origin mravenců, pane Julien Hendrickx,

Rue du Côla, 57 - 7973 Stambruges, Belgie

Mobilní telefon: +32 (0) 476 35 90 33

e-mail: julien@origin-ants.world

Číslo VA BE-0694.643.427 

 

DŮLEŽITÉ
Jakákoli objednávka zadaná na STRÁNCE nutně znamená bezpodmínečné přijetí těchto podmínek prodeje ZÁKAZNÍKEM .

 

Článek 1. Definice :  

Pojmy použité níže mají v těchto prodejních podmínkách následující význam:

 • „ZÁKAZNÍK“ : znamená smluvní partner PRODEJCE, který zaručuje kvalitu spotřebitele ve smyslu belgického práva a jurisprudence . 
 • „DORUČENÍ“ : odkazuje na první prezentaci PRODUKTŮ objednaných ZÁKAZNÍKEM na doručovací adrese uvedené během objednávky. 
 • „PRODUKTY“ : označuje všechny produkty dostupné na STRÁNKÁCH. 

 

Článek 2. Předmět : 

Tyto podmínky prodeje upravují prodej PRODEJCŮ PRODEJCÍ jeho ZÁKAZNÍKŮM.
ZÁKAZNÍK je jasně informován a uznává, že STRÁNKA je zaměřena na spotřebitele a že profesionálové musí kontaktovat prodejní oddělení PRODEJCE, aby mohli těžit ze samostatných smluvních podmínek.

Článek 3. Přijetí podmínek prodeje :  

ZÁKAZNÍK se zavazuje pečlivě si přečíst tyto prodejní podmínky a přijmout je, než přistoupí k platbě za objednávku PRODUKTŮ umístěných na STRÁNKU.
Tyto Podmínky prodeje jsou odkazovány zápatí STRÁNKY pomocí odkazu a musí být konzultovány před zadáním objednávky. ZÁKAZNÍK se vyzývá, aby si pečlivě přečetl Podmínky prodeje .
PRODEJCE radí ZÁKAZNÍKOVI, aby si přečetl Podmínky prodeje pro každou novou objednávku, přičemž nejnovější verze těchto Podmínek platí pro každou novou objednávku PRODUKTŮ.
Kliknutím na první tlačítko pro zadání objednávky a poté na druhé pro potvrzení uvedené objednávky ZÁKAZNÍK potvrzuje, že si podmínky prodeje přečetl, porozuměl jim a přijal je bez omezení a podmínek.

 

Článek 4. Nákup produktů na webu : 

Abyste si mohli koupit PRODUKT, musí mít ZÁKAZNÍK alespoň 18 let a musí být způsobilý k právním úkonům, nebo pokud je nezletilý, musí být schopen odůvodnit souhlas svých právních zástupců.
ZÁKAZNÍK bude vyzván k poskytnutí informací umožňujících jeho identifikaci vyplněním formuláře dostupného na STRÁNCE. Znaménko (*) označuje povinná pole, která musí být vyplněna, aby mohla být objednávka KLIENTA zpracována PRODEJCEM. ZÁKAZNÍK může zkontrolovat stav své objednávky na STRÁNCE. Sledování DODÁVEK lze v případě potřeby provádět pomocí online sledovacích nástrojů určitých dopravců. ZÁKAZNÍK může také kdykoli kontaktovat prodejní oddělení PRODEJCE e-mailem na adrese julien@origin-ants.world za účelem získání informací o stavu jeho objednávky. Informace, které ZÁKAZNÍK poskytuje PRODEJCI při zadávání objednávky, musí být úplné, přesné a aktuální. PRODEJCE si vyhrazuje právo požádat ZÁKAZNÍKA o potvrzení jakýmkoli vhodným způsobem jeho totožnosti, jeho způsobilosti a sdělených informací.

 

Článek 5. Objednávky :  

5.1 Vlastnosti produktu

PRODEJCE se zavazuje uvést základní vlastnosti PRODUKTŮ (na informačních listech dostupných na STRÁNKÁCH) a povinné informace, které musí ZÁKAZNÍK obdržet podle platných zákonů (v těchto podmínkách prodeje ).
ZÁKAZNÍK se zavazuje pečlivě si přečíst tyto informace před provedením objednávky na STRÁNCE.
Není-li na STRÁNKÁCH výslovně uvedeno jinak, jsou všechny PRODUKTY prodávané PRODEJCEM nové a odpovídají platným evropským právním předpisům a normám platným v Belgii. PRODEJCE může poskytnout záruku na bydlení pouze v případě, že zákazník zavolá specializovanou přepravní společnost na náklady uvedeného zákazníka.

 

5.2. Postup objednávky 

Objednávky PRODUKTŮ se zadávají přímo na STRÁNCE. Při zadávání objednávky musí ZÁKAZNÍK postupovat podle níže uvedených kroků (upozorňujeme však, že v závislosti na úvodní stránce ZÁKAZNÍKA se kroky mohou mírně lišit).

5.2.1. Výběr PRODUKTŮ a možnosti nákupu

ZÁKAZNÍK musí vybrat PRODUKTY podle svého výběru kliknutím na příslušné PRODUKTY a výběrem požadovaných vlastností a množství. Jakmile je PRODUKT vybrán, je PRODUKT vložen do košíku ZÁKAZNÍKA. Ten pak může přidat do košíku tolik PRODUKTŮ, kolik si přeje.

5.2.2. Objednávky

Jakmile jsou PRODUKTY vybrány a umístěny do jeho košíku, musí ZÁKAZNÍK kliknout na košík a zkontrolovat správnost obsahu jeho objednávky. Pokud to ZÁKAZNÍK ještě neučinil, bude vyzván k identifikaci nebo registraci.
Jakmile ZÁKAZNÍK ověří obsah košíku a identifikuje / zaregistruje, automaticky vyplní online formulář se shrnutím ceny, příslušných daní a případně nákladů na doručení.
ZÁKAZNÍK je vyzván ke kontrole obsahu své objednávky (včetně množství, charakteristik a referencí objednaných PRODUKTŮ, fakturační adresy, platebních prostředků a ceny) před ověřením jejího obsahu.
ZÁKAZNÍK pak může přistoupit k platbě za PRODUKTY podle pokynů na STRÁNCE a poskytnout všechny informace nezbytné pro fakturaci a DODÁNÍ PRODUKTŮ. Pokud jde o PRODUKTY, pro které jsou k dispozici možnosti, tyto konkrétní odkazy se zobrazí, když byly vybrány ty správné možnosti. Zadané objednávky musí obsahovat všechny informace nezbytné pro řádné zpracování objednávky.
ZÁKAZNÍK musí také zvolit zvolený způsob doručení.

5.2.3. Potvrzení o přijetí

Po dokončení všech výše popsaných kroků se na STRÁNCE zobrazí stránka s potvrzením přijetí objednávky KLIENTA. Kopie potvrzení o přijetí objednávky je automaticky zaslána ZÁKAZNÍKOVI e-mailem, pokud je správná e-mailová adresa sdělená prostřednictvím registračního formuláře.
PRODEJCE neposílá žádné potvrzení objednávky poštou nebo faxem.

5.2.4. Fakturace

V průběhu objednávání musí ZÁKAZNÍK zadat informace nezbytné pro fakturaci (značka (*) bude označovat povinná pole, která musí být vyplněna, aby mohla být objednávka ZÁKAZNÍKA zpracována PRODEJCEM).
ZÁKAZNÍK musí zejména jasně označit všechny informace týkající se DORUČENÍ, zejména přesnou adresu DORUČENÍ, jakož i případný přístupový kód k adrese DORUČENÍ.
ZÁKAZNÍK poté musí určit zvolený způsob platby.
Objednávkový formulář, který ZÁKAZNÍK zřídí online, ani potvrzení o přijetí objednávky, které PRODEJCE zašle ZÁKAZNÍKOVI e-mailem, nepředstavuje fakturu. Ať už je způsob objednávky nebo platby jakýkoli, ZÁKAZNÍK obdrží originál faktury při DODÁNÍ PRODUKTŮ v balíčku.

5.3. Datum objednávky

Datum objednávky je datum, kdy PRODEJCE potvrdí online přijetí objednávky. Lhůty uvedené na STRÁNCE začínají běžet až do tohoto data.

5.4. Cena

U všech PRODUKTŮ najde ZÁKAZNÍK na STRÁNKÁCH ceny zobrazené v eurech včetně všech daní a také příslušné náklady na dopravu (v závislosti na hmotnosti balíku, bez obalu a dárků, adresy DODÁVKY a přepravce nebo zvoleného režimu dopravy).
Ceny zahrnují zejména daň z přidané hodnoty (DPH) v sazbě platné k datu objednávky. Jakákoli změna příslušné sazby může ovlivnit cenu PRODUKTŮ ode dne vstupu nové sazby v platnost.
Příslušná sazba DPH je vyjádřena jako procento hodnoty prodaného PRODUKTU.
Ceny dodavatelů PRODEJCE se mohou změnit. Ceny uvedené na STRÁNCE se proto mohou změnit. Lze je také upravit v případě speciálních nabídek nebo prodejů.
Uvedené ceny jsou platné, s výjimkou hrubé chyby. Platná cena je cena uvedená na STRÁNCE v den zadání objednávky ZÁKAZNÍKEM.

.5. Dostupnost PRODUKTŮ

Nedostupnost PRODUKTU je v zásadě uvedena na stránce daného PRODUKTU. ZÁKAZNÍCI mohou být také informováni o doplnění PRODUKTU PRODEJCEM.
V každém případě, pokud nedostupnost nebyla uvedena v době objednávky, PRODEJCE se zavazuje neprodleně informovat ZÁKAZNÍKA, pokud není PRODUKT k dispozici.
PRODEJCE může na žádost ZÁKAZNÍKA:
nabídnout zaslání všech PRODUKTŮ současně, jakmile budou PRODUKTY ze skladu opět k dispozici,
nebo pokračovat v částečné dodávce původně dostupných PRODUKTŮ, poté přeprava zbytku objednávky, pokud jsou k dispozici další PRODUKTY, s výhradou jasných informací o dodatečných nákladech na dopravu, které mohou vzniknout,
buď nabídnout alternativní PRODUKT stejné kvality a ceny, který zákazník akceptuje.
Pokud se ZÁKAZNÍK rozhodne zrušit objednávku nedostupných PRODUKTŮ, bude mu nejpozději do třiceti (30) dnů od platby vrácena veškerá částka zaplacená za nedostupné PRODUKTY.

Článek 6. Právo na odstoupení od smlouvy : 

Způsoby práva na odstoupení jsou stanoveny v části „Postupy pro uplatnění práva na odstoupení“, která je k dispozici níže .

 

Článek 7. Platba : 

7.1. Způsoby platby

ZÁKAZNÍK může platit za své PRODUKTY online na STRÁNCE podle prostředků nabízených PRODEJCEM.
ZÁKAZNÍK zaručuje PRODEJCI, že je držitelem všech oprávnění potřebných k použití zvoleného platebního prostředku.
PRODEJCE přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti údajů přenášených online jako součást online platby na STRÁNCE.

 

7.2. Datum platby
V případě jednorázové platby kreditní kartou bude z účtu KLIENTA odečtena část VÝROBKŮ předaných na STRÁNCE.
V případě částečného DORUČENÍ bude celková částka odečtena z účtu KLIENTA nejdříve při odeslání prvního balíčku. Pokud se ZÁKAZNÍK rozhodne zrušit svou objednávku nedostupných PRODUKTŮ, bude vrácena částka v souladu s posledním odstavcem článku 5.5 těchto podmínek prodeje .

 

7.3. Zpoždění nebo odmítnutí platby

Pokud banka odmítne strhnout částku z karty nebo jiného platebního prostředku, musí ZÁKAZNÍK kontaktovat Zákaznický servis PRODEJCE, aby mohl zaplatit za objednávku jakýmkoli jiným platným platebním prostředkem.
V případě, že se z jakéhokoli důvodu, odporu, odmítnutí nebo jiného, ​​ukáže, že převod peněžních prostředků dlužených ZÁKAZNÍKEM je nemožný, bude objednávka zrušena a prodej automaticky ukončen.

 

Článek 8. Důkaz a archivace : 

Jakákoli smlouva uzavřená se ZÁKAZNÍKEM, která odpovídá objednávce na částku vyšší než 120 eur včetně daně, bude PRODEJCE archivována po dobu deseti (10) let.
PRODEJCÍ se zavazuje tyto informace archivovat za účelem sledování transakcí a na žádost ZÁKAZNÍKA předložit kopii smlouvy.
V případě sporu bude PRODEJCE schopen prokázat, že jeho elektronický sledovací systém je spolehlivý a že zaručuje integritu transakce.

Článek 9. Převod vlastnictví :  

PRODEJCE zůstává vlastníkem PRODUKTŮ dodaných až do jejich úplného zaplacení ZÁKAZNÍKEM.
Výše uvedená ustanovení nevylučují převod rizika na ZÁKAZNÍKA v době, kdy obdržel, nebo jím určenou třetí stranou jinou než dopravce, ke ztrátě nebo poškození PRODUKTŮ podléhajících rezervaci. Majetku, stejně jako riziko poškození, které mohou způsobit.

 

Článek 10. Dodání : 

Způsoby DODÁVÁNÍ PRODUKTŮ jsou stanoveny v níže uvedené „zásilkové politice“ .

 

Článek 11. Balení : 

PRODUKTY budou zabaleny v souladu s platnými přepravními normami, aby byla zaručena maximální ochrana PRODUKTŮ během DODÁVKY. ZÁKAZNÍCI se zavazují dodržovat stejné standardy při vracení PRODUKTŮ za podmínek stanovených v příloze 1 - způsoby uplatnění práva na odstoupení.

Článek 12. Záruky : 

12.1. Záruka shody

Článek L.211-4 spotřebitelského zákoníku : „ Prodávající je povinen dodat zboží v souladu se smlouvou a odpovídá za veškerý nesoulad existující v době dodání. Reaguje také na jakýkoli nesoulad způsobený balením, pokyny k montáži nebo instalací, pokud mu to bylo účtováno na základě smlouvy nebo bylo provedeno na jeho odpovědnost. » Článek L.211-5 spotřebitelského zákoníku : Aby zboží bylo v souladu se smlouvou, musí: 1 ° být vhodné pro použití, které se u podobného zboží obvykle očekává, a případně: - odpovídat popisu uvedenému prodávajícím a vlastnit vlastnosti, které kupující představil ve formě vzorku nebo modelu; - představit vlastnosti, které může kupující oprávněně očekávat na základě veřejných prohlášení prodávajícího, výrobce nebo jeho zástupce, zejména v reklamě nebo na etiketách; 2 ° Nebo nechat prodávajícího upozornit na vlastnosti definované vzájemnou dohodou mezi stranami nebo být vhodné pro jakékoli zvláštní použití hledané kupujícím, které prodávající akceptoval.   
 

PRODEJCE je povinen dodat vyhovující PRODUKT, tj. Vhodný pro předpokládané použití podobného zboží a odpovídající popisu uvedenému na STRÁNCE. Tato shoda rovněž předpokládá, že PRODUKT má vlastnosti, které může kupující oprávněně očekávat s ohledem na veřejná prohlášení prodávajícího, a to i v reklamách a na etiketách.
V této souvislosti bude PRODEJCE pravděpodobně reagovat na nesoulad. doba dodání a jakýkoli nesoulad se smlouvou vyplývající z obalu, montážních pokynů nebo instalace, pokud byly zaúčtovány nebo byly provedeny na jeho odpovědnost.
Opatření vyplývající z nesouladu uplyne dva (2) roky po dodání PRODUKTU.
V případě nesouladu může ZÁKAZNÍK dle vlastního uvážení požadovat výměnu nebo opravu PRODUKTU. Pokud jsou však náklady na výběr KLIENTA zjevně nepřiměřené s ohledem na další možnou možnost, s přihlédnutím k hodnotě PRODUKTU nebo důležitosti vady, může PRODEJCE pokračovat v vrácení peněz, aniž by dodržel zvolenou možnost. zákazník.
V případě, že by výměna nebo oprava nebyla možná, se PRODEJCÍ zavazuje vrátit cenu PRODUKTU do 30 dnů od obdržení vráceného PRODUKTU a výměnou za vrácení PRODUKTU ZÁKAZNÍKEM na následující adresu : Původ- Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgie. Konečně je ZÁKAZNÍK osvobozen od poskytnutí důkazu o existenci nesouladu VÝROBKU během šesti (6) měsíců po dodání zboží. Je stanoveno, že tato zákonná záruka shody platí nezávisle na komerční záruce poskytnuté, pokud je to možné, na PRODUKTY. 

 

12.2. Záruka skrytých vad

PRODEJCE je vázán zárukou za skryté vady prodávaného PRODUKTU, které ho činí nevhodným pro použití, pro které je určen, nebo které toto použití natolik omezují, že by jej ZÁKAZNÍK nezískal nebo nedal. než nižší cena, kdyby je znal.
Tato záruka umožňuje ZÁKAZNÍKOVI, který může prokázat existenci skryté vady, zvolit si mezi vrácením ceny PRODUKTU, pokud je vrácen, a vrácením části jeho ceny, pokud není PRODUKT vrácen.
V případě, že by výměna nebo oprava nebyla možná, se PRODEJCE zavazuje vrátit cenu PRODUKTU do 30 dnů od obdržení vráceného PRODUKTU a výměnou za vrácení PRODUKTU ZÁKAZNÍKEM na následující adresu : Původ- Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges - Belgie Žalobu vyplývající ze skrytých vad musí KLIENT podat do dvou (2) let od zjištění vady.

Článek 13. Odpovědnost : 

Odpovědnost PRODEJCE nelze v žádném případě převzít v případě neplnění nebo nesprávného plnění smluvních povinností, které lze přičíst ZÁKAZNÍKOVI, zejména při zadávání jeho objednávky.
PRODEJCE nemůže být činěn odpovědným za jakékoli zpoždění nebo neplnění za současných podmínek, ani za takové, které selhaly, pokud příčina zpoždění nebo neplnění souvisí s případem vyšší moci ve smyslu judikatury. soudy Mons .
Rovněž je specifikováno, že PRODEJCE nekontroluje webové stránky, které jsou přímo nebo nepřímo propojeny se STRÁNKOU. V důsledku toho vylučuje veškerou odpovědnost za zde zveřejněné informace. Odkazy na webové stránky třetích stran jsou poskytovány pouze pro informační účely a na jejich obsah není poskytována žádná záruka.

 

Článek 14. Osobní údaje : 

Viz zásady ochrany osobních údajů

 

Článek 15. Stížnosti : 

PRODEJCE poskytuje ZÁKAZNÍKOVI „Zákaznický telefonní servis“ na následujícím čísle: +32 (0) 476 35 90 33. Písemnou stížnost ZÁKAZNÍKA je třeba zaslat na následující adresu: Origin-Ants M. Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges Belgium.

Článek 16. Duševní vlastnictví : 

Všechny vizuální a zvukové prvky STRÁNKY, včetně použité základní technologie, jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou nebo patentovým zákonem.
Tyto prvky jsou výhradním vlastnictvím PRODEJCE a / nebo webového vývojáře AAA-Etac.com Fotografie nejsou smluvní.

Článek 17. Platnost prodejních podmínek :  

Jakákoli úprava platných právních předpisů nebo předpisů nebo jakékoli rozhodnutí příslušného soudu, kterým se ruší platnost jednoho nebo více ustanovení těchto podmínek prodeje, nemůže mít vliv na platnost těchto podmínek prodeje Taková úprava nebo rozhodnutí žádným způsobem neopravňuje ZÁKAZNÍKY, aby nerespektovali tyto podmínky prodeje .
Všechny podmínky, které zde nejsou výslovně řešeny, se u společností se sídlem v Belgii budou řídit v souladu s praxí maloobchodního sektoru.

Článek 18. Úprava podmínek prodeje : 

Tyto prodejní podmínky se vztahují na všechny nákupy provedené online na STRÁNCE, pokud je STRÁNKA dostupná online.
Tyto Podmínky prodeje jsou datovány přesně a může být změněn, a aktualizuje prodávající kdykoliv. Tyto platné Podmínky prodeje jsou platné v době objednávky.
Změny podmínek prodeje se nebudou vztahovat na již zakoupené PRODUKTY.

Článek 19. Příslušnost a rozhodné právo : 

Tyto prodejní podmínky, jakož i vztahy mezi ZÁKAZNÍKEM a PRODEJCEM se řídí belgickým právem.
V případě sporu jsou příslušné soudy ELGES.
Před jakýmkoli využitím rozhodčího nebo státního soudce však bude upřednostněno vyjednávání v duchu loajality a dobré víry s cílem dosáhnout smírné dohody v případě, že dojde ke konfliktu týkajícímu se této smlouvy, včetně jejího platnost.
Účastník, který chce realizovat proces vyjednávání, musí informovat druhou stranu doporučeným dopisem s doručenkou, který uvádí prvky konfliktu. Pokud se strany po uplynutí patnácti (15) dnů nedohodnou, bude spor předložen níže uvedenému příslušnému soudu.
V průběhu celého procesu vyjednávání a až do jeho ukončení se strany zdrží jakýchkoli právních kroků proti sobě navzájem a pro konflikt, který je předmětem jednání. Výjimkou je, že strany jsou oprávněny obrátit se na soud v zkráceném řízení nebo požádat o vydání příkazu na žádost. Případná žaloba u soudu pro souhrn nebo provedení řízení na žádost nemá za následek ze strany stran vzdání se ustanovení o smírném narovnání, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

ZPŮSOBY VÝKONU PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

Zásada odstoupení
ZÁKAZNÍK má v zásadě právo vrátit nebo vrátit PRODUKT prodávajícímu nebo jím určené osobě , a to bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů od sdělení jeho rozhodnutí odvolat , pokud PRODEJCE nenabízí, že si produkt VYBERE sám.

 

Příjem živých ( mravenci, živá strava pro mravence )

„Spotřební“ výrobky, jako jsou potraviny, živá zvířata a výrobky podléhající rychlé zkáze, jsou ze záruky vyloučeny.

Fotografie představující bydlení nejsou smluvní, s výjimkou konkrétních případů.

PRODEJCE může poskytnout záruku na bydlení pouze v případě, že zákazník zavolá specializovanou přepravní společnost na náklady uvedeného zákazníka.
Příjemce je vyzván, aby zkontroloval vnější stav balíků po přijetí za přítomnosti dopravce. U živých nebo konzervovaných biologických materiálů musí být obsah obalu okamžitě zkontrolován v přítomnosti nosiče.
Jakákoli anomálie zaznamenaná v době dodání (poškozené nebo chybějící balení, rozbití, poškození atd.) Musí vést k ručně psané zmínce na dodacím listu, přesným a podepsaným výhradám, potvrzeným nejpozději doporučeným dopisem adresovaným přepravci. do 72 hodin od dodání. Kopie tohoto dopisu by měla být ve stejných termínech zaslána také Origin-Ants, Julien Hendrickx Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgium U julien@origin-ants.world. Je odpovědností příjemce provést u dopravce obvyklé rezervace do 48 hodin. Podle podmínek prodejních podmínek pojištění přepravy zůstává zařízení pojištěno pouze po dobu maximálně 15 dnů po oznámení o příjezdu zaslaném příjemcem dopravcem. Během tohoto období je odpovědností kupujícího provádět celní odbavení. Kromě toho materiály již nejsou pojištěny a nelze provést žádnou náhradu, zejména v případě rozbití, chybějícího nebo poškozeného. V případě poškození nebo chybějícího, ústní rezervy, dokonce potvrzené dopisem, stejně jako zmínka „ podléhá vybalení “ jsou bez právní hodnoty.    

Je ZÁKLADNÍ provádět následující dvě operace postupně:

1) Za přítomnosti doručovatele napište SPECIFICKÉ REZERVACE na doklad o propuštění.

2) Zašlete nám fotografie poškozených produktů na mailovou adresu : julien@origin-ants.world

Právo návratu nemohou být vykonávána na individuální nebo vyrobené na zakázku položky podle specifikace zákazníka (např míru terra rium), není-li důvod pro vrácení se opírá o chybě na naší straně, nebo závada na zákazníka . ‚článek. Podle článku L. 121-20-2 3 spotřebitelského zákoníku nelze právo na odstoupení uplatnit u objednávek živých zvířat a produktů podléhajících rychlé zkáze.Lhůta pro odstoupení Lhůta pro odstoupení vyprší čtrnáct (14) kalendářních dnů po dni, kdy ZÁKAZNÍK nebo jiná osoba než dopravce určená ZÁKAZNÍKEM fyzicky získají PRODUKT.
V případě, že si ZÁKAZNÍK objednal několik PRODUKTŮ prostřednictvím jediné objednávky, která vedla k několika DODÁVKÁM (nebo v případě objednávky jednoho PRODUKTU dodávaného v několika dávkách), lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší čtrnáct (14) kalendářních dnů po den, kdy ZÁKAZNÍK nebo třetí osoba jiná než přepravce a určená ZÁKAZNÍKEM, fyzicky vlastní poslední dodaný PRODUKT.

Oznámení práva na odstoupení
Pro uplatnění svého práva na odstoupení musí ZÁKAZNÍK oznámit své rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení: Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgie NEBO julien@origin-ants.world Aby bylo možné dodržet lhůtu pro odstoupení od smlouvy, musí ZÁKAZNÍK zaslat své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení. Účinky odstoupení V případě odstoupení od ZÁKAZNÍKA se PRODEJCÍ zavazuje uhradit veškeré zaplacené částky, včetně nákladů na doručení, bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy je PRODEJCE informován touhy KLIENTA odstoupit. PRODEJCE bude pokračovat v refundaci pomocí stejných platebních prostředků, jaké použije ZÁKAZNÍK pro počáteční transakci, pokud SE ZÁKAZNÍK výslovně nedohodne na jiném způsobu, v žádném případě tato refundace nebude zákazníkovi způsobovat náklady. . PRODEJCE může odložit vrácení peněz až do převzetí zboží nebo do doby, než ZÁKAZNÍK předloží důkaz o odeslání zboží, přičemž zvolené datum je první z těchto skutečností. Podmínky vrácení zboží ZÁKAZNÍK je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů od sdělení svého rozhodnutí odstoupit od této smlouvy vrátit zboží společnosti Origin-Ants, Julien Hendrickx, Rue du Côla 57, 7973 Stambruges, Belgie. Tato lhůta se považuje za splněnou, pokud ZÁKAZNÍK vrátí zboží před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Návratnost nákladů , že zákazník musí nést přímé náklady na vrácení zboží. Stav vráceného zboží PRODUKT musí být vrácen podle pokynů PRODEJCE a musí zahrnovat zejména veškeré dodané příslušenství. Odpovědnost ZÁKAZNÍKA se vztahuje pouze na znehodnocení zboží, které je výsledkem jiných manipulací než těch, které jsou nezbytné ke stanovení povahy, vlastností a správného fungování tohoto PRODUKTU. Jinými slovy, ZÁKAZNÍK má možnost produkt vyzkoušet, ale jeho odpovědnost by mohla být zapojena, pokud provede jiné manipulace, než které jsou nezbytné. Vyloučení z práva na odstoupení od smlouvy Právo na odstoupení je vyloučeno v následujících případech: 

 • Nabídka zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výkyvech na finančním trhu
 • Dodávky zboží vyrobené podle specifikací ZÁKAZNÍKA nebo jasně personalizované
 • Dodávky zboží, které se pravděpodobně zhorší nebo rychle vyprší
 • Poskytování zapečetěných zvukových nebo obrazových záznamů nebo softwaru, které byly po dodání rozpečetěny
 • Noviny, periodika, časopisy (kromě smlouvy o předplatném)
 • Poskytování ubytovacích služeb jiných než pro rezidenční účely, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování nebo služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, pokud nabídka stanoví konkrétní datum nebo dobu realizace
 • Dodávka zboží, které je ze své podstaty neoddělitelně smíšeno s jinými položkami
 • Dodávky zapečetěného zboží, které nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a které bylo ZÁKAZNÍKEM po DODÁNÍ rozbaleno
 • Dodávka alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření kupní smlouvy, jejichž dodání lze provést až po 30 dnech a jejichž skutečná hodnota závisí na výkyvech trhu mimo kontrolu prodejce
 • Dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán, dematerializováno, pokud bylo spuštění zahájeno s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele, který rovněž uznal, že tak ztratí právo na odstoupení od smlouvy
 • Smlouvy uzavřené během veřejné dražby
 • Na spotřební materiál, jako jsou potraviny, živá zvířata, korály, rostliny, řasy, bezobratlí, ryby a produkty podléhající rychlé zkáze, se nevztahuje záruka.

 

POLITIKA DODÁVKY

Doručovací zóna
PRODUKTY jsou zasílány na doručovací adresy, na které ZÁKAZNÍK uvede během procesu objednávání.

V obývacím: zvířata a zboží podléhající rychlé zkáze možné odbavení ed , že na území Evropy PRODEJCE může poskytnout záruku na bydlení pouze v případě, že zákazník zavolá specializovanou přepravní společnost na náklady uvedeného zákazníka.


TIME přepravní
časy pro přípravu objednávky a vystavit fakturu před odesláním zboží na skladě jsou uvedeny na internetových stránkách. Rozumí se, že tyto lhůty nezahrnují víkendy nebo svátky.
Při dodání PRODUKTŮ bude ZÁKAZNÍKOVI automaticky zaslána elektronická zpráva, pokud je správná e-mailová adresa uvedená v registračním formuláři.

Dodací lhůty a náklady
Během procesu objednávání PRODEJCE ZÁKAZNÍKOVI uvádí možné dodací lhůty a vzorce pro zakoupené PRODUKTY.
Náklady na dopravu se počítají na základě způsobu doručení. Výši těchto nákladů uhradí ZÁKAZNÍK navíc k ceně zakoupených PRODUKTŮ.
Podrobnosti o dodacích lhůtách a nákladech jsou podrobně uvedeny na WEBU.

Podmínky DODÁNÍ
Balíček bude doručen ZÁKAZNÍKOVI proti podpisu.
V případě nepřítomnosti bude volací karta ponechána ZÁKAZNÍKOVI, aby si mohl vyzvednout svůj balíček na své poště nebo v jiném možném depozitáři .

Problémy s DODÁVÁNÍM
Zákazník je informován o datu dodání stanoveném při výběru přepravce na konci postupu online objednávky před potvrzením objednávky.
Je stanoveno, že dodávky budou provedeny maximálně do třiceti (30) dnů. Ve výchozím nastavení je zákazník povinen oznámit prodávajícího dodat v přiměřené lhůtě a v případě nedodržení dodání v této lhůtě, může odstoupit od smlouvy.
PRODEJCE vrátí ZÁKAZNÍKOVI bez zbytečného odkladu od obdržení ukončovacího dopisu celkovou částku zaplacenou za PRODUKTY, včetně daní a nákladů na doručení.
PRODEJCE je odpovědný, dokud není PRODUKT dodán ZÁKAZNÍKOVI. Připomíná se, že ZÁKAZNÍK má lhůtu tří (3) dnů na to, aby dopravce informoval o jakémkoli poškození nebo částečné ztrátě zjištěné během dodávky.